Publikationen

„Insider list in a capital group”

Autorzy: R. pr. Tomasz Jaranowski, Adrian Rycerski. Artykuł pt. „Insider list in a capital group” w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2020, s. 10-17 (współautorstwo z r.pr. Tomaszem Jaranowskim)

Mehr 

"Jak przetrwać kryzys? Poradnik prawny dla średnich i dużych przedsiębiorstw"

Redakcja naukowa: Wojciech Kapica. Autorzy: Piotr Kawiak, Wojciech Stawnicki, Paweł Stępniak, Wojciech Kapica.

 

Mehr 

Poland: Anti-Money Laundering 2020 w "The International Comparative Legal Guide"

Współtworzymy polski rozdział Anti-Money Laundering 2020 w międzynarodowym wydaniu "The International Comparative Legal Guide" Global Legal Group.

Mehr 

„Problematyka stosowania prawa UE w sporach z konsumentami”

Adrian Rycerski.

„Problematyka stosowania prawa UE w sporach z konsumentami” w: Bank Spółdzielczy, nr 2/596, kwiecień-czerwiec 2020, s. 39-40.

Mehr 

Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz

Michal Tarka i Marcin Trupkiewicz z naszego departamentu prawa energetycznego są współautorami komentarza do ustawy o OZE.

Mehr 

Chambers Global Practice Guide, Anti - Corruption 2019, Poland

Nasi eksperci: Przemysław Maciak, Krzysztof Urbańczak i Wojciech Kapica autorami polskiego rozdziału "Anti-Corruption 2019” dla Chambers Global Practice Guide.

Mehr 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Nasi prawnicy Wojciech Kapica i Adrian Rycerski w gronie autorów pierwszej kompleksowej publikacji poświęconej tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na polskim rynku. Komentarz powstał pod redakcją naukową naszego partnera - Wojciecha Kapicy.

Mehr 

„Nowa odsłona dyrektywy CRD – zmiany w zakresie oceny nadzorczej BION”

Wojciech Kapica, Adrian Rycerski.

„Nowa odsłona dyrektywy CRD – zmiany w zakresie oceny nadzorczej BION” w: Bank Spółdzielczy, nr 4/594, październik-grudzień 2019, s. 71-72 .

Mehr 

„Agent emisji obligacji”

Autorzy: dr hab. Tomasz Sójka prof. UAM, Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Agent emisji obligacji” w Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 7(8)/2019, s. 9-18.

Mehr 

„Zmiany w zakresie ochrony obligatariuszy oraz obowiązków emitentów obligacji”

Autorzy: dr hab. Tomasz Sójka prof. UAM, Adrian Rycerski. Artykuł pt. „Zmiany w zakresie ochrony obligatariuszy oraz obowiązków emitentów obligacji” w: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 5/2019, s. 2-8.

Mehr 

„Rozporządzenie zmieniające CRR – jedno z największych wyzwań bankowości nadchodzących lat”

Wojciech Kapica, Adrian Rycerski.

„Rozporządzenie zmieniające CRR – jedno z największych wyzwań bankowości nadchodzących lat” w: Bank Spółdzielczy, nr 3/593, lipiec-wrzesień 2019, s. 78-79.

Mehr 

„Dyrektywa zmieniająca CRD – motywy nadchodzących zmian”

Wojciech Kapica, Adrian Rycerski.

„Dyrektywa zmieniająca CRD – motywy nadchodzących zmian” w: Bank Spółdzielczy, nr 3/593, lipiec-wrzesień 2019, s. 80-81

Mehr 

„Cenotwórczość i precyzyjność informacji o sporze sądowym – rozważania na gruncie art. 7 rozporządzenia MAR”

Adrian Rycerski. Artykuł pt. „Cenotwórczość i precyzyjność informacji o sporze sądowym – rozważania na gruncie art. 7 rozporządzenia MAR” w: Przegląd Prawa Handlowego, nr 4/2019, s. 11-17;

Mehr 

„Nowa Rekomendacja B KNF dotycząca ograniczenia ryzyka inwestycji banków”

Autorzy: Wojciech Kapica, Aleksandra Rudnicka, Adrian Rycerski.

„Nowa Rekomendacja B KNF dotycząca ograniczenia ryzyka inwestycji banków” w: Bank Spółdzielczy, nr 2/592, kwiecień-czerwiec 2019, s. 79-80.

Mehr 

„Silne uwierzytelnianie oraz wspólne i bezpieczne otwarte standardy komunikacji – PSD2”

Wojciech Kapica, Adrian Rycerski.

„Silne uwierzytelnianie oraz wspólne i bezpieczne otwarte standardy komunikacji – PSD2” w: Bank Spółdzielczy, nr 1/591, styczeń-marzec 2019, s. 21-23

Mehr 

„Jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści w ustawie Prawo własności przemysłowej?”

Jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści w ustawie Prawo własności przemysłowej?” – polecamy komentarz dr Agnieszki Sztoldman, współkierującej zespołem IP i konkurencji SMM LEGAL, opublikowany w Księdze Jubileuszowej na 100 lecie Urzędu Patentowego RP i ochrony własności przemysłowej w Polsce, wydanej przez Wolters Kluwer Polska.

Mehr 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik

Na rynku ukazała się publikacja pod red. Wojciech Kapicy oraz przy współautorstwie Michała Ćwiakowskiego i Zuzanny Piotrowskiej z zespołu Prawa Rynków Finansowych SMM Legal pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik.”

Mehr 

Najnowsze zmiany w dyrektywie o prawach akcjonariuszy – w kierunku pobudzania aktywizmu akcjonariuszy

Tomasz Sójka, Jan Stranz - "Najnowsze zmiany w dyrektywie o prawach akcjonariuszy – w kierunku pobudzania aktywizmu akcjonariuszy" w: "Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki" pod red. nauk. Katarzyny Bilewskiej

Mehr 

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz - w gronie autorów dr Tomasz Lewandowski

 

Mehr 

Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

Dr Agnieszka Sztoldman „Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego”, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2018 r.

Pierwsze szerokie opracowanie w literaturze polskiej poświęcone regule Bolara.

Mehr 

Zamówienia innowacyjne

Zamawiający - zamówienia publiczne w praktyce. Nr 29 maj - czerwiec 2018; Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz atykuł "Zamówienia innowacyjne"

Mehr 

„Własny zamiar wywołania cenotwórczego zdarzenia w świetle definicji informacji poufnej”

Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Własny zamiar wywołania cenotwórczego zdarzenia w świetle definicji informacji poufnej” w: Przegląd Prawa Handlowego, nr 1/2018, s. 53-58.

Mehr 

„Regulacja MiFID II i jej wpływ na działalność podmiotów z sektora energetycznego”

Autorzy: Kinga Dziennik - Marciniak , Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Regulacja MiFID II i jej wpływ na działalność podmiotów z sektora energetycznego”, Rynek Energii, 1/2018, s. 79-86.

Mehr 

Zespół jako nowe narzędzie

(w) Monitor Zamówień Publicznych luty 2017

Mehr 

Tryby negocjacyjne po nowelizacji

(w) Monitor Zamówień Publicznych grudzień 2016

Mehr 

Usługi pocztowe z perspektywy zamawiającego

(w) Monitor Zamówień Publicznych czerwiec 2016

Mehr 

Umowy barterowe w PZP

(w) Monitor Zamówień Publicznych maj 2017

Mehr 

Nieruchomość bez reżimu Pzp

(w) Monitor Zamówień Publicznych marzec 2016

Mehr 

Tak czy nie dla konkursów na IT

(w) Monitor Zamówień Publicznych maj 2016 

Mehr 

Kryterium oceny zespołu wykonawcy

(w) Monitor Zamówień Publicznych maj 2016 

Mehr 

Zakupy wspólne po nowelizacji, Zamawiający.

(w) Zamówienia publiczne w praktyce, wrzesień 2016 

Mehr 

Charakter prawny uchwał zgromadzenia obligatariuszy

w: Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, nr 9/2017, s. 102-117

Mehr 


5. Prawne i gospodarcze wyzwania związane z wprowadzeniem systemu jednolitej ochrony patentowej. Perspektywa swobody przepływu towarów (wspólnie z A. Wilińską-Zelek)

[w:] Unia Europejska wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, red. E. Małuszyńska, Poznań 2015, s. 69-80

Mehr 

O horyzontalnym skutku swobody przepływu towarów

Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, red. E. Małuszyńska, Poznań 2015, s. 189-204

Mehr 


M.Kotowicz współautorem publikacji nt. dopuszczalności uchylenia nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia, Polski Proces Cywilny 2017/2

M.Kotowicz współautorem publikacji nt. dopuszczalności uchylenia nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia, Polski Proces Cywilny 2017/2

Mehr 

Dr Jędrzej Bujny współautorem publikacji w "Państwo i Prawo" - Nr 3/2017

Dr Jędrzej Bujny współautorem publikacji w "Państwo i Prawo" pt. Ustalanie i pobieranie opłat za tzw. deszczówkę (Państwo i Prawo - Nr 3/2017)

Mehr 

Artykuł współautorstwa Adriana Rycerskiego w Przeglądzie Prawa Handlowego (4/2017, s. 34-39)

W kwietniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł, współautorstwa asystenta SMM Legal – Adriana Rycerskiego oraz mgr. Macieja Pająka pt. „(De)penalizacja nadużyć na rynku w kontekście stosowania rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II” (4/2017, s. 34-39).

Mehr 

Artykuł Mateusza Kotowicza w „Edukacja Prawnicza” 2015/6

Koszty postępowania zabezpieczającego przeprowadzonego na podstawie nakazu zapłaty, który wskutek niezaskarżenia stał się orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie (cz. I), „Edukacja Prawnicza” 2015/6 (cz. II dostępna w SIP Legalis).

Mehr 

Artykuł Jana Stranza w Przeglądzie Prawa Handlowego (12/2016 s. 5-9)

W grudniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł prawnika SMM Legal – Jana Stranza pt. „Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na procedurę podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej” (12/2016 s. 5-9).

Mehr 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w świetle nowej ustawy Prawo wodne – artykuł prawników SMM Legal

Zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo wodne w najbliższym czasie może dojść do prawdziwej rewolucji w zakresie struktury organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami.

Mehr 

Prawnicy SMM Legal na temat selektywnej zbiórki odpadów w czasopiśmie „Przegląd Komunalny” (nr 11/2016).

W najnowszym numerze „Przeglądu Komunalnego” (nr 11/2016) Partner w SMM Legal mec. dr Jędrzej Bujny oraz Mikołaj Maśliński w tekście „Kolejny akt selekcji odpadów” komentują najnowszą wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie selektywnej zbiórki odpadów.

Mehr 

„Akcje wielogłosowe w spółce publicznej”

Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Akcje wielogłosowe w spółce publicznej” w: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, nr 6/2016, Poznań;

Mehr 

„Paragrafy pod lupą” w Wodociągi - Kanalizacja

Wodociągi-Kanalizacje nr 07/08 (149-150)/2016 - Mikołaj Maśliński, Aleksandra Guminiak - „Paragrafy pod lupą”.

Mehr 

„Wody opadowe oraz roztopowe – uwagi do projektu nowego prawa wodnego”.

„Wodociągi-Kanalizacje” (nr 7/8 2016 [149-150]) - dr Jędrzej Bujny, Mikołaj Maśliński - „Wody opadowe oraz roztopowe – uwagi do projektu nowego prawa wodnego”.

Mehr 

In house a pomoc publiczna w odpadach

„Przegląd Komunalny” (nr 7/2016) – dr Jędrzej Bujny, Mikołaj Maśliński - art. „In house a pomoc publiczna w odpadach”.

Mehr 

SKUTKI WPROWADZENIA IN-HOUSE DLA PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

„Logistyka odzysku” (Kwiecień-Czerwiec 2016, nr 2/2016 [19])

Mehr 

„Zasady wyznaczania składu orzekającego w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych”

Adrian Rycerski.

Artykuł pt. „Zasady wyznaczania składu orzekającego w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych” w: Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny. Prawo sądowe. P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 349-360.

Mehr 

Zasady wyznaczania składu orzekającego w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych

w: Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny

Rok wydania: 2015, C.H. BECK

Mehr 

Pozycja dominująca RIPOK-u

w: Przegląd Komunalny nr 9/2014

Mehr 


Idzie nowe w branży odpadowej

Przegląd Komunalny nr 2/2015

Mehr 

Konsolidacja czyli jak połączyć spółki

Wodociągi i Kanalizacja nr 4/2015

Mehr 

Europeizacja zadań publicznych

w: Przegląd Komunalny nr 5/2014

Mehr 

Kontrowersyjne opłaty za deszcz i śnieg

w: Przegląd Komunalny nr 12/2013

Mehr 

Komercjalizacja zadań własnych. cz. I i II

w: Przegląd Komunalny nr 9/2013 oraz 10/2013

Mehr Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument prowadzenia inwestycji w zakresie biogazowni

w: „Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012

Mehr 

Lexikon des Polnischen Rechts

Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013

Mehr 

Służebność przesyłu

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota 16/2012

Mehr 

Jak powstaje służebność przesyłu

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota 16/2012

Mehr 

Odpowiedzialność zbiorowa właścicieli

Wspólnota Mieszkaniowa, kwiecień 2012

Mehr 

Gdy zawali się balkon

Wspólnota Mieszkaniowa, styczeń 2013

Mehr 

Dla kogo skrzynki pocztowe?

Wspólnota Mieszkaniowa, luty 2013

Mehr 

Wynajem części wspólnej nieruchomości

Wspólnota Mieszkaniowa, marzec 2014

Mehr 

Dokwaterowania do mieszkań komunalnych

Wspólnota Mieszkaniowa, marzec 2013


 

Mehr Transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej polskiej spółki handlowej zagranicę

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t. 13, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3165, Katowice 2013, s. 23-64.

Mehr 

Współautor: Komentarz do art. 328-338; 340-344; 350-358; 430-433 i 444-447 (wraz z S. Sołtysińskim)

[w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, A. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do artykułów 301-458, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 215-309; 324-362; 403-468; 1558-1643; 1696-1726.

Mehr