Publications

"Jak przetrwać kryzys? Poradnik prawny dla średnich i dużych przedsiębiorstw"

Redakcja naukowa: Wojciech Kapica. Autorzy: Piotr Kawiak, Wojciech Stawnicki, Paweł Stępniak, Wojciech Kapica.

 

More 

Poland: Anti-Money Laundering 2020 w "The International Comparative Legal Guide"

Współtworzymy polski rozdział Anti-Money Laundering 2020 w międzynarodowym wydaniu "The International Comparative Legal Guide" Global Legal Group.

More 

Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz

Michal Tarka i Marcin Trupkiewicz z naszego departamentu prawa energetycznego są współautorami komentarza do ustawy o OZE.

More 

Chambers Global Practice Guide, Anti - Corruption 2019, Poland

Nasi eksperci: Przemysław Maciak, Krzysztof Urbańczak i Wojciech Kapica autorami polskiego rozdziału "Anti-Corruption 2019” dla Chambers Global Practice Guide.

More 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Nasi prawnicy Wojciech Kapica i Adrian Rycerski w gronie autorów pierwszej kompleksowej publikacji poświęconej tematyce przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na polskim rynku. Komentarz powstał pod redakcją naukową naszego partnera - Wojciecha Kapicy.

More 

„Jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści w ustawie Prawo własności przemysłowej?”

Jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści w ustawie Prawo własności przemysłowej?” – polecamy komentarz dr Agnieszki Sztoldman, współkierującej zespołem IP i konkurencji SMM LEGAL, opublikowany w Księdze Jubileuszowej na 100 lecie Urzędu Patentowego RP i ochrony własności przemysłowej w Polsce, wydanej przez Wolters Kluwer Polska.

More 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik

Na rynku ukazała się publikacja pod red. Wojciech Kapicy oraz przy współautorstwie Michała Ćwiakowskiego i Zuzanny Piotrowskiej z zespołu Prawa Rynków Finansowych SMM Legal pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik.”

More 

Najnowsze zmiany w dyrektywie o prawach akcjonariuszy – w kierunku pobudzania aktywizmu akcjonariuszy

Tomasz Sójka, Jan Stranz - "Najnowsze zmiany w dyrektywie o prawach akcjonariuszy – w kierunku pobudzania aktywizmu akcjonariuszy" w: "Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki" pod red. nauk. Katarzyny Bilewskiej

More 

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz - w gronie autorów dr Tomasz Lewandowski.

 

More 

Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

Dr Agnieszka Sztoldman „Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego”, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2018 r.

Pierwsze szerokie opracowanie w literaturze polskiej poświęcone regule Bolara.

More 

Zamówienia innowacyjne

Zamawiający - zamówienia publiczne w praktyce. Nr 29 maj - czerwiec 2018; Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz atykuł "Zamówienia innowacyjne"

More 

Zespół jako nowe narzędzie

(w) Monitor Zamówień Publicznych luty 2017

More 

Tryby negocjacyjne po nowelizacji

(w) Monitor Zamówień Publicznych grudzień 2016

More 

Usługi pocztowe z perspektywy zamawiającego

(w) Monitor Zamówień Publicznych czerwiec 2016

More 

Umowy barterowe w PZP

(w) Monitor Zamówień Publicznych maj 2017

More 

Nieruchomość bez reżimu Pzp

(w) Monitor Zamówień Publicznych marzec 2016

More 

Tak czy nie dla konkursów na IT

(w) Monitor Zamówień Publicznych maj 2016 

More 

Kryterium oceny zespołu wykonawcy

(w) Monitor Zamówień Publicznych maj 2016 

More 

Zakupy wspólne po nowelizacji, Zamawiający.

(w) Zamówienia publiczne w praktyce, wrzesień 2016 

More 

Charakter prawny uchwał zgromadzenia obligatariuszy

w: Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, nr 9/2017, s. 102-117

More 


5. Prawne i gospodarcze wyzwania związane z wprowadzeniem systemu jednolitej ochrony patentowej. Perspektywa swobody przepływu towarów (wspólnie z A. Wilińską-Zelek)

[w:] Unia Europejska wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, red. E. Małuszyńska, Poznań 2015, s. 69-80

More 

O horyzontalnym skutku swobody przepływu towarów

Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, red. E. Małuszyńska, Poznań 2015, s. 189-204

More 


M.Kotowicz współautorem publikacji nt. dopuszczalności uchylenia nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia, Polski Proces Cywilny 2017/2

M.Kotowicz współautorem publikacji nt. dopuszczalności uchylenia nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia, Polski Proces Cywilny 2017/2

More 

Dr Jędrzej Bujny współautorem publikacji w "Państwo i Prawo" - Nr 3/2017

Dr Jędrzej Bujny współautorem publikacji w "Państwo i Prawo" pt. Ustalanie i pobieranie opłat za tzw. deszczówkę (Państwo i Prawo - Nr 3/2017)

More 

Artykuł współautorstwa Adriana Rycerskiego w Przeglądzie Prawa Handlowego (4/2017, s. 34-39)

W kwietniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł, współautorstwa asystenta SMM Legal – Adriana Rycerskiego oraz mgr. Macieja Pająka pt. „(De)penalizacja nadużyć na rynku w kontekście stosowania rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II” (4/2017, s. 34-39).

More 

Artykuł Mateusza Kotowicza w „Edukacja Prawnicza” 2015/6

Koszty postępowania zabezpieczającego przeprowadzonego na podstawie nakazu zapłaty, który wskutek niezaskarżenia stał się orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie (cz. I), „Edukacja Prawnicza” 2015/6 (cz. II dostępna w SIP Legalis).

More 

Artykuł Jana Stranza w Przeglądzie Prawa Handlowego (12/2016 s. 5-9)

W grudniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł prawnika SMM Legal – Jana Stranza pt. „Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na procedurę podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej” (12/2016 s. 5-9).

More 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w świetle nowej ustawy Prawo wodne – artykuł prawników SMM Legal

Zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo wodne w najbliższym czasie może dojść do prawdziwej rewolucji w zakresie struktury organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami.

More 

Prawnicy SMM Legal na temat selektywnej zbiórki odpadów w czasopiśmie „Przegląd Komunalny” (nr 11/2016).

W najnowszym numerze „Przeglądu Komunalnego” (nr 11/2016) Partner w SMM Legal mec. dr Jędrzej Bujny oraz Mikołaj Maśliński w tekście „Kolejny akt selekcji odpadów” komentują najnowszą wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie selektywnej zbiórki odpadów.

More 


„Paragrafy pod lupą” w Wodociągi - Kanalizacja

Wodociągi-Kanalizacje nr 07/08 (149-150)/2016 - Mikołaj Maśliński, Aleksandra Guminiak - „Paragrafy pod lupą”.

More 

„Wody opadowe oraz roztopowe – uwagi do projektu nowego prawa wodnego”.

„Wodociągi-Kanalizacje” (nr 7/8 2016 [149-150]) - dr Jędrzej Bujny, Mikołaj Maśliński - „Wody opadowe oraz roztopowe – uwagi do projektu nowego prawa wodnego”.

More 

In house a pomoc publiczna w odpadach

„Przegląd Komunalny” (nr 7/2016) – dr Jędrzej Bujny, Mikołaj Maśliński - art. „In house a pomoc publiczna w odpadach”.

More 

SKUTKI WPROWADZENIA IN-HOUSE DLA PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

„Logistyka odzysku” (Kwiecień-Czerwiec 2016, nr 2/2016 [19])

More 

Zasady wyznaczania składu orzekającego w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych

w: Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny

Rok wydania: 2015, C.H. BECK

More 


Pozycja dominująca RIPOK-u

w: Przegląd Komunalny nr 9/2014

More 

Kontrowersyjne opłaty za deszcz i śnieg

w: Przegląd Komunalny nr 12/2013

More Europeizacja zadań publicznych

w: Przegląd Komunalny nr 5/2014

More 

Kontrowersyjne opłaty za deszcz i śnieg

w: Przegląd Komunalny nr 12/2013

More 

Komercjalizacja zadań własnych. cz. I i II

w: Przegląd Komunalny nr 9/2013 oraz 10/2013

More 
Służebność przesyłu

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota 16/2012

More 

Jak powstaje służebność przesyłu

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota 16/2012

More 


Odpowiedzialność zbiorowa właścicieli

Wspólnota Mieszkaniowa, kwiecień 2012

More 

Gdy zawali się balkon

Wspólnota Mieszkaniowa, styczeń 2013

More 

Dla kogo skrzynki pocztowe?

Wspólnota Mieszkaniowa, luty 2013

More 

Wynajem części wspólnej nieruchomości

Wspólnota Mieszkaniowa, marzec 2014

More 
Współautor: Komentarz do art. 328-338; 340-344; 350-358; 430-433 i 444-447 (wraz z S. Sołtysińskim)

[w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, A. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do artykułów 301-458, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 215-309; 324-362; 403-468; 1558-1643; 1696-1726.

More 

Czy swoboda przepływu kapitału wywiera horyzontalny skutek? Przyczynek do dyskusji nad wpływem tej swobody na prawo spółek

[w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, (red.) J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013, s. 109-120.

More 


Kolizyjnoprawne pojęcie siedziby osoby prawnej

 Kwartalnik Prawa Prywatnego, R. XXII: 2013, z. 2, s. 277-316.

More 

Współautor: S. Sołtysiński, M. Mataczyński

[w:] Prawo spółek handlowych [red.] A. Kocha i J. Napierały, Warszawa 2013, s. 594-620.

More 

Komentarz do artykułu 345

 [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej pod redakcją A. Wróbla. Tom III pod redakcją D. Kornobis-Romanowskiej i J. Łacny, Warszawa 2012, s. 1072-1082.

More 

Komentarz do artykułów 63-66

[w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej pod redakcją A. Wróbla. Tom I pod redakcją D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa 2012, s. 973-1020.

More 

Commercial law

[w:] Handbook of Polish Law pod red. W. Dajczaka, A. J. Szwarca i P. Wilińskiego, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, s. (wraz z T. Sójką), s. 495-539.

More 

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

[w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz pod redakcją T. Sójki, Warszawa 2010, s. 57-66; s. 369-539 i s. 592-651.

More 

Komentarz do artykułu 295

[w:] Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz pod redakcją A. Wróbla. Tom III, Warszawa 2010, s. 913-923.

More