Publications



Współautor: Komentarz do art. 328-338; 340-344; 350-358; 430-433 i 444-447 (wraz z S. Sołtysińskim)

[w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, A. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do artykułów 301-458, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 215-309; 324-362; 403-468; 1558-1643; 1696-1726.

More 

Czy swoboda przepływu kapitału wywiera horyzontalny skutek? Przyczynek do dyskusji nad wpływem tej swobody na prawo spółek

[w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, (red.) J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013, s. 109-120.

More 


Kolizyjnoprawne pojęcie siedziby osoby prawnej

 Kwartalnik Prawa Prywatnego, R. XXII: 2013, z. 2, s. 277-316.

More 

Współautor: S. Sołtysiński, M. Mataczyński

[w:] Prawo spółek handlowych [red.] A. Kocha i J. Napierały, Warszawa 2013, s. 594-620.

More 

Komentarz do artykułu 345

 [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej pod redakcją A. Wróbla. Tom III pod redakcją D. Kornobis-Romanowskiej i J. Łacny, Warszawa 2012, s. 1072-1082.

More 

Komentarz do artykułów 63-66

[w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej pod redakcją A. Wróbla. Tom I pod redakcją D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa 2012, s. 973-1020.

More 

Commercial law

[w:] Handbook of Polish Law pod red. W. Dajczaka, A. J. Szwarca i P. Wilińskiego, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, s. (wraz z T. Sójką), s. 495-539.

More 

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

[w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz pod redakcją T. Sójki, Warszawa 2010, s. 57-66; s. 369-539 i s. 592-651.

More 

Komentarz do artykułu 295

[w:] Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz pod redakcją A. Wróbla. Tom III, Warszawa 2010, s. 913-923.

More 


Glosa do wyroku Sądu Najwyższego

Izba Cywilna z dnia 15 czerwca 2007 r., II CSK 248/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, Nr 7/8, s. 587-598.

More 

The abuse of the dominant position on the market of high-speed access to the Internet in the light of the decisions of the Commission of the European Communities

[w:] When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law edited by M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008, s. 377-401.

More 

Komentarz do artykułów 56-60

[w:] Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz pod redakcją A. Wróbla. Tom I, Warszawa 2008, s. 970 – 1019.

More 

Komentarz do art. 328-338; 340-344; 346; 350-358; 430-433 i 444-447 (wraz z S. Sołtysińskim)

[w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, A. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do artykułów 301-458, wyd. 2, Warszawa 2008, s. 254-258; 353-354; 429; 463-470; 1387; 1405; 1415-1420; 1453-1455; 1459; 1533-1535; 1539; 1541-1546 oraz 1548-15511.

More 

Ograniczenia wykonywania prawa głosu akcjonariuszy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

[w:] Węzłowe problemy prawa handlowego. VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Szczecin 2008, s. 187-198.

More 

O zakresie zastosowania zasad europejskiego prawa umów

[w:] Europeizacja Prawa Prywatnego pod redakcją M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott-Pietrzyk i M. Szpunara, Tom II, Warszawa 2008, s. 365 i n. (z R. Sikorskim).

More 

Wpływ polskich przepisów wymuszających swoje zastosowanie na formę umowy przenoszącej własność nieruchomości położonych na terytorium Polski

[w:] Zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz ochrona wpływów budżetowych przez ustanowienie wyłączności polskiego notariusza, Kraków 2007, s. 31-38.

More 

Przywileje Skarbu Państwa jako akcjonariusza w świetle swobody przepływu kapitału

[w:] Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom IV pod redakcją B. Guzika i O. Krajniak, Poznań 2007, s. 23-34.

More 


O dostosowywaniu polskiego prawa międzynarodowego do prawa Unii Europejskiej. Uwagi na tle projektu ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z września 2004 r.

[w:] Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom III pod redakcją P. Wilińskiego, O. Krajniak i B. Guzika, Poznań 2006, s. 169-178.

More 

Nadużywanie pozycji dominującej na rynku szerokopasmowego dostępu do internetu w świetle orzecznictwa Komisji Europejskiej

[w:] Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji pod redakcją C. Banasińskiego, M. Kępińskiego, B. Popowskiej i T. Rabskiej, Warszawa 2006, s. 34-46.

More 

Obowiązek implementacji dyrektywy w prawie wewnętrznym i skutki jego niewykonania

 [w:] Europejskie Prawo Spółek tom II, Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej część 2 pod redakcją M. Cejmera, J. Napierały i T. Sójki, Kraków 2005, s. 353-378.

More 

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez błędne zastosowanie prawa Unii Europejskiej

[w:] Odpowiedzialność w administracji publicznej. Poradnik urzędnika pod red. J. Bujnego, Warszawa 2005, s. 1-16.

More 

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych [w:] Unia Europejsk

Prawo instytucjonalne i gospodarcze pod red. A. Łazowskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005, s. 1213-1263.

More 




Przepisy wymuszające swoje zastosowanie – zarys problematyki

[w:] Prawo wobec wyzwań współczesności pod redakcją P. Wilińskiego, Poznań 2004, s. 114-122.

More 

Swoboda przepływu osób

Materiały Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003

More 



Formy bezpośredniej działalności przedsiębiorców zagranicznych w prawie polskim

[w:] Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny
prawa krajowego (red.) C. Mik, Toruń 2000, s. 111-137.

More