O zasadności rozszerzenia odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. na zarządców faktycznych

„Zeszyty Stowarzyszenia Naukowego Prawa Prywatnego”, Zeszyt IV, 1/2011.

Wróć