Adam Orłowski

Adam Orłowski. Assistant.

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuje się prawem gospodarczym publicznym oraz prawem spółek handlowych.

Laureat stypendium naukowego Rektora UAM. Aktywnie zaangażowany w społeczność akademicką i naukową.

Zna język angielski i niemiecki.