ASSOCIATE - DEPARTAMENT PRAWA GOSPODARCZEGO I OBSŁUGI KORPORACYJNEJ SPÓŁEK (WARSZAWA)

Opis stanowiska:

·       czynny udział w funkcjonowaniu departamentu prawa gospodarczego Kancelarii i bieżąca obsługa klientów (spółek prawa handlowego),

·       przygotowywanie i analiza umów B2C / B2B, przygotowywanie opinii prawnych,

·       przygotowywanie i weryfikacja wewnętrznych aktów prawnych spółek (uchwały organów, protokoły, regulaminy).

Wymagania:

·       aplikant (-ka) drugiego roku aplikacji (ewentualnie: pierwszego roku aplikacji) radcowskiej lub adwokackiej,

·       co najmniej dwuletnie doświadczenie w kancelarii prawnej (ewentualnie: w biurze prawnym spółki handlowej) w zakresie obsługi korporacyjnej i umów B2B,

·       doświadczenie w pracy z klientami anglojęzycznymi, umiejętność zrozumienia potrzeb biznesowych klienta, umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność, wysokie poczucie odpowiedzialności,

·       rzetelność i zaangażowanie.

Oferujemy:

·       możliwość aktywnego rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz współpracę z doświadczonym zespołem dynamicznie  rozwijającej się kancelarii,

·       opiekę doświadczonych prawników,

·       współpracę w ramach prowadzonej przez aplikanta działalności gospodarczej, atrakcyjne wynagrodzenie,

·       możliwość skonfrontowania nabytej wiedzy ze środowiskiem biznesowym, pracę w przyjaznej atmosferze.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email aneta.dudek@smmlegal.pl

Informujemy, iż Kancelaria skontaktuje się z wybranymi kandydatami.

Obowiązek informacyjny:

1.     [dane administratora danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 (dalej: Administrator).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tomasz.lewandowski@smmlegal.pl .
2.     [cele i podstawa przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji w Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a)     wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b)     dobrowolna zgoda udzielona na warunkach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a i 7 RODO i Kodeksie Pracy;
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
c)     ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.     [odbiorcy danych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
4. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
5.     [Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a)     dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b)     ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c)     ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d)     ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e)     przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.     Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: tomasz.lewandowski@smmlegal.pl
7.     Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. prosimy o wyrażenie następującej zgody:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich przekazania.
Data, podpis

Wróć