ASSOCIATE – DEPARTAMENT WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (WARSZAWA)

Opis stanowiska:

 • merytoryczne wsparcie pracy Departamentu Własności Intelektualnej,
 • pomoc w przygotowywaniu projektów umów, opinii oraz innych dokumentów,
 • wsparcie w kontaktach z klientami,
 • przygotowywanie pism do urzędów i sądów w postepowaniu cywilnym, administracyjnym

i sądowo-administracyjnym,

Wymagania:

 • aplikant (-ka) I lub II roku aplikacji radcowskiej lub adwokackiej (warunek konieczny),
 • dobra znajomość prawa własności intelektualnej, zwłaszcza prawa autorskiego oraz regulacji dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji,
 • bardzo dobra znajomość kluczowych instytucji z zakresu prawa cywilnego i prawa handlowego,
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych będzie dodatkowym atutem,
 • co najmniej roczne doświadczenie w kancelarii prawnej na stanowisku wymagającym pracy merytorycznej w/w zakresie (doświadczenie w procesach z zakresu własności intelektualnej będzie dodatkowym atutem),
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym terminologii prawnej (znajomość innych języków w zakresie terminologii prawnej będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności,
 • inicjatywa i chęć do samodzielnego działania,
 • rzetelność i zaangażowanie.

Oferujemy:

 • możliwość aktywnego rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia przy ciekawych projektach,
 • współpracę z doświadczonym zespołem dynamicznie rozwijającej się kancelarii,
 • możliwość skonfrontowania nabytej wiedzy ze środowiskiem biznesowym, pracę w przyjaznej atmosferze, atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny)
na adres email
aneta.rak@smmlegal.pl

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych kandydatów.

Obowiązek informacyjny:

1.     [dane administratora danych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872 (dalej: Administrator).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tomasz.lewandowski@smmlegal.pl .
2.     [cele i podstawa przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji w Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 52, 00-872.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a)     wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b)     dobrowolna zgoda udzielona na warunkach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a i 7 RODO i Kodeksie Pracy;
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
c)     ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3.     [odbiorcy danych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
4. [okres przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich uzyskania przez Administratora.
5.     [Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:
a)     dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b)     ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c)     ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
d)     ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
e)     przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
f)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pan/Pani cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.     Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: tomasz.lewandowski@smmlegal.pl
7.     Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku dobrowolnej chęci wyrażenia zgody na wykorzystanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji w Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. prosimy o wyrażenie następującej zgody:
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przekazanych w celu rekrutacji Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji przez okres 12 miesięcy od dnia ich przekazania.
Data, podpis

Wróć