dr Marcin Kraśniewski

dr Marcin Kraśniewski. Of Counsel.

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w prawie energetycznym, bezpieczeństwie surowcowym państwa, prawie i postępowaniu administracyjnym, a także europejskim prawie gospodarczym oraz funkcjonowaniu sektorów infrastrukturalnych.

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze przedsiębiorstw energetycznych z sektora gazu ziemnego, elektroenergetycznego i odnawialnych źródeł energii, a także przedsiębiorstw działających w innych sektorach infrastrukturalnych, w tym zwłaszcza działających sektorze kolejowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przez lata związany z Katedrą Prawa Gospodarczego Publicznego, a następnie Katedrą Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 2021 obronił rozprawę doktorską pt. „Model regulacji gospodarczej rynku kolejowych przewozów pasażerskich” przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak (summa cum laude).

Od lipca 2017 roku Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej IUS PUBLICUM w Warszawie oraz redaktor serii monografie IUS PUBLICUM. Członek Rady Programowej i wykładowca w Studium Podyplomowym "Polityka i regulacja energetyczna". Członek Zwyczajny Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council), akredytowanej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego należącego do Międzynarodowej Federacji Prawa Europejskiego z siedzibą w Brukseli (FIDE – Fédération International pour le Droit Européen). Ukończył studia w zakresie prawa w Instytucie Prawniczym w Sankt Petersburgu (Юридический институт в Санкт-Петербурге).  Od 01.09.2020 r. pełni funkcję sekretarza i współpracownika w Laboratorium Klimatyczno-Energetycznego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor prowadzący w Redakcji „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” odpowiadający za wydawanie numerów energetycznych w ramach serii regulacyjnej. W latach 2013-2018 Prezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Organizator wielu cyklów konferencji naukowych, w tym zwłaszcza pt. „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” oraz „Bezpieczeństwo, regulacja i konkurencja na rynku energetycznym”. W roku 2019 zorganizował pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję prawniczą dotyczącą funkcjonowania sektora energetycznego, w której uczestniczyli przedstawiciele ośmiu państw europejskich (Łódź, 23-24 maja 2019).

W ramach swojej pracy naukowej współpracuje z licznymi ośrodkami zagranicznymi, m.in. Macquarie Law School w Sydney (Australia), Aberdeen University Centre for Energy Law w Szkocji (Wielka Brytania), Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Bergen (Norwegia), Universidad del Salvador w Buenos Aires (Argentyna), Akademią Prawa im. Jarosława Mądrego w Charkowie (Ukraina).

Autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa energetycznego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego publicznego oraz europejskiego prawa gospodarczego. Autor komentarzy do ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o rynku mocy dla Wydawnictwa C.H. Beck (Prawo energetyczne. Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ustawa o rynku mocy. Komentarz, red. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek, Duży Komentarz Beck, Warszawa 2020).

Posługuje się językiem angielskim, językiem rosyjskim oraz językiem hiszpańskim.