dr Marlena Kruszyńska-Kośmicka

Marlena Kruszyńska-Kośmicka. Radca prawny. Senior Associate.

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W SMM Legal kieruje zespołem prawa administracyjnego.

Specjalizuje się w prawie publicznym, w szczególności w prawie rynków regulowanych. W dotychczasowej praktyce zawodowej doradzała głównie na rzecz podmiotów z sektora telekomunikacyjnego, pocztowego oraz energetycznego. Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora publicznego, w szczególności z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Urzędem Regulacji Energetyki.

Ekspert prawny projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (UEPA) realizowanego (w ramach Priorytetu V PO KL – Dobre rządzenie) w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Gospodarki (MG) (Lider Projektu) a Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) i Instytutem Logistyki i Magazynowania (ILiM).

Trener realizujący szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego dla podmiotów z sektora publicznego.