Krzysztof Obidziński

Krzysztof Obidziński. Senior Associate.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest słuchaczem Szkoły Prawa Chińskiego Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę w kancelarii łączy z rozwojem naukowym. Jako doktorant Kolegium Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego przygotowuje rozprawę doktorską nt. stosowania wzorców kontraktowych FIDIC w prawie polskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej dużych inwestycji infrastrukturalnych, m. in. rozbudowy sieci gazociągów przesyłowych, modernizacji dróg publicznych i linii kolejowych. Doradzał przy realizacji tego typu projektów na terenie Polski oraz innych krajów Europy Środkowej. Zajmował się także obsługą postępowań prowadzonych w trybie Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Pracuje w języku polskim i angielskim. Zna również język rosyjski.