Nieruchomości i procesy inwestycyjne

Prawnicy Kancelarii realizowali zlecenia dotyczące poszczególnych etapów inwestycji na rynku nieruchomości począwszy od analizy stanu prawnego nieruchomości ze wskazaniem istniejących i potencjalnych ryzyk, poprzez doradztwo przy nabyciu nieruchomości, w tym finansowania inwestycji, doradztwo związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pomoc prawną w procesie inwestycyjnym oraz komercjalizacji inwestycji, po stałe doradztwo w zakresie prawnych aspektów użytkowania nieruchomości.

Do typowych usług kancelarii w zakresie obsługi prawnej obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych oraz deweloperskich należy w szczególności zaliczyć czynności w zakresie:

 • określenia stanu prawnego gruntów będących przedmiotem inwestycji,
 • oceny charakteru prawnego, formy i skuteczności umów zawartych z odpowiednimi podmiotami dysponującymi tymi gruntami,
 • opracowywania lub oceny umów dotyczących realizacji inwestycji oraz umów z Klientami,
 • obsługi potencjalnych sporów między inwestorem a uczestnikami procesu inwestycyjnego w aspekcie finansowym i organizacyjnym oraz sposobów ich rozwiązywania,
 • oceny warunków i ograniczeń zawartych w otrzymanych decyzjach administracyjnych, np. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy,
 • oceny przestrzegania przepisów prawa budowlanego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • oceny przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz prawnych problemów związanych z wpływem inwestycji budowlanej na środowisko naturalne,
 • wyznaczania zakresu uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację inwestycji budowlanych,
 • opracowywania lub oceny umów dotyczących finansowania przedsięwzięcia z różnych źródeł, w tym oceny konstrukcji prawnych umów kredytowych, umów o finansowaniu przedsięwzięcia przez uczestników, a także umów poręczeń, gwarancji i zabezpieczeń ze strony inwestora,
 • opracowywania lub oceny umów dotyczących tworzenia podmiotów (form organizacyjnych) do realizacji przedsięwzięcia,
 • określenia ryzyk prawnych związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym i sposobów zapobiegania im, jak również określenia skutków prawnych konkretnych rozwiązań inwestycyjnych, z uwzględnieniem wszelkich ryzyk mogących wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Wśród największych projektów realizowanych przez prawników Kancelarii w zakresie prawa nieruchomości wymienić można następujące:

 • kompleksowa obsługa procesu restrukturyzacji portfela nieruchomości jednego z największych w kraju dystrybutorów prasy – doradztwo przy transakcjach zbywania nieruchomości (umowy przedwstępne, sprzedaży i przeniesienia własności/użytkowania wieczystego), w tym doradztwo przy procesie sprzedaży pakietu nieruchomości o wartości ok. 140 mln PLN, doradztwo w ramach procesu stworzenia nowej sieci centrów logistycznych, reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnychdotyczących nieruchomości (zajęcie pasa drogowego, ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podwyższenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego);
 • kompleksowa obsługa inwestycji polegającej na rozbudowie cementowni i kopalni należącej do jednego z wiodących w Polsce producentów cementu - całościowa obsługa spółki celowej (SPV), organizacja nabycia ponad 120 nieruchomości związanych z inwestycją powiązana z ustalaniem stanu prawnego (title search), doradztwo w zakresie zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również uzyskiwania niezbędnych pozwoleń;
 • obsługa prawna projektu innowacyjnego centrum biurowo – laboratoryjnego prowadzonego przez spółkę zależną od renomowanego polskiego uniwersytetu obejmująca doradztwo w zakresie budowy specjalistycznego budynku laboratoryjnego oraz komercjalizacji powierzchni pod laboratoria biotechnologiczne;
 • doradztwo przy nabyciu przez zarządzającego siecią marketów budowlanych udziałów w spółce celowej - właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem przeznaczonym pod prowadzenie sklepu wielkopowierzchniowego - audyt spółki, opracowanie umowy sprzedaży udziałów oraz doradztwo w negocjacjach;
 • obsługa procesów inwestycyjnych związanych z budową sklepów wielko-powierzchniowych obejmująca wszystkie czynności od kompleksowych audytów, regulacji stanów prawnych nieruchomości przez transakcje nabycia aż do uzyskania wymaganych zezwoleń administracyjnoprawnych na realizacje inwestycji.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

Diana Krzyżanowska

diana.krzyzanowska@smmlegal.pl