Obsługa korporacyjna, rynki kapitałowe, transakcje M&A

Obsługa korporacyjna, rynki kapitałowe i transakcje M&A to jedne z najważniejszych specjalizacji i głównych dziedzin zainteresowań prawników naszej Kancelarii. 

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnego doradztwa prawnego w zakresie transakcji akwizycji, fuzji i przejęć, jak również podziału i przekształceń spółek prawa handlowego, w tym w ramach obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ramach naszej praktyki gwarantujemy pełen zakres usług związanych z prawną obsługą transakcji kapitałowych. Nasze doświadczenie praktyczne w tym zakresie poparte jest pogłębioną wiedzą teoretyczną zespołu prawników kierowanego przez adw. dr hab. Tomasza Sójkę - pracownika naukowego UAM specjalizującego się w prawie rynków kapitałowych.

Nasza obsługa nie ogranicza się wyłącznie do materii związanej z terytorium Polski. Przeprowadzamy badania spółek zagranicznych i doradzamy przy międzynarodowych transakcjach w zakresie fuzji i przejęć.

Wybrane przykłady ostatnio realizowanych projektów:

 • doradztwo prawne na przestrzeni ostatnich 3 lat w zakresie szeregu akwizycji spółek prowadzących działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • doradztwo prawne w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych na rzecz spółki giełdowej prowadzącej działalność na rynku IT,
 • doradztwo prawne związane z dezinwestycją spółki giełdowej w spółkę zależną o łącznej wartości transakcji kilkuset milionów złotych obejmującej m.in. sprzedaż przedsiębiorstwa, emisję obligacji i podwyższenie kapitału zakładowego w zamian za aporty,
 • sporządzenie prospektu emisyjnego i doradztwo prawne przy dopuszczeniu akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym,   
 • doradztwo przy podpisywaniu Standby Equity Distribution Agreement z londyńskim funduszem inwestycyjnym na rzecz polskiej spółki publicznej prowadzącej działalność w zakresie nowych technologii; wartość transakcji do 12 mln PLN,
 • doradztwo prawne dla spółki publicznej z branży lotniczej oraz jej akcjonariuszy przy emisji akcji kierowanej do jednej z wiodących grup private equity,
 • doradztwo prawne na rzecz lidera na rynku prasy i FMCG w zakresie:
  • transgranicznej emisji obligacji o wartości transakcji powyżej 100 mln PLN,
  • sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  • nabycia akcji przez międzynarodowy fundusz inwestycyjny;
 • obsługa jednej z największych na rynku polskim transakcji debt-to-equity (wielkość konwersji ponad 160 mln PLN) dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia w związku z zawartymi umowami opcji walutowych,
 • doradztwo korporacyjne przy kilkunastu projektach sprzedaży farm wiatrowych (łączna wartość transakcji przekraczająca miliard złotych).
 • stałe doradztwo w zakresie umów zawieranych przez jednego z największych w kraju dystrybutorów prasy i artykułów FMCG – obsługa ponad 1.500 umów zawartych od października 2010 r. we wszystkich aspektach działalności spółki (przykładowo: umowy sprzedaży, dostawy, agencyjne, wdrożenia systemów informatycznych, marketingowe) oraz opracowania i wdrożenia informatycznego systemu ich opiniowania, rejestracji i przechowywania
 • obsługa projektu nabycia kompleksowych usług finansowych, w tym zapewniających uzyskanie finansowania pomostowego, transakcji skarbowych i gwarancji bankowych o łącznej potencjalnej wartości ok. 220 mln PLN
 • przygotowanie i wdrożenie programu międzynarodowej, prywatnej emisji polskich obligacji w dwóch transzach o łącznej wartości ok. 250 mln PLN, wyemitowanych przez spółkę prawa holenderskiego
 • obsługa procesu zamówienia i instalacji linii technologicznej przeznaczonej do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla jednej z wiodących w Polsce organizacji odzysku
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie utworzenia i negocjowania dokumentacji dwóch funduszy-funduszy (fund of funds), zasilanych środkami POIR, służących pośredniemu finansowaniu innowacyjnych spółek realizujących projekty B+R
 • bieżące lub projektowe doradztwo prawne (strategiczne i transakcyjne) na rzecz funduszy venture capital.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

prof.UAM dr hab. Maciej Mataczyński

maciej.mataczynski@smmlegal.pl