Odrzucenie nienależycie opłaconego zażalenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika bez uprzedniego wezwania o uiszczenie opłaty

Monitor Prawniczy 21/2014

Wróć