Pomoc finansowa z tarcz finansowych i tarcz antykryzysowych

Wojciech Kucharski Maja Gołyga

Przeczytaj ten i inne artykuły bezpośrednio na naszym blogu SMM Legal 24

W tabeli poniżej przedstawiamy branże uprawnione do skorzystania z poszczególnych programów pomocowych w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0 oraz zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 na podstawie Tarczy Antykryzysowej 7.0 i Rozporządzenia modyfikujące ww. ustawy. Ocena spełnienia warunku prowadzenia danej działalności dokonywana będzie na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 XI 2020 r. Działalność ta musi być działalnością przeważającą.

 

W tej samej tabeli przedstawiamy także branże, które objęte są pomocą finansową w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, według kodu PKD – przy czym w przypadku pomocy z Tarczy Finansowej 2.0. – wykonywać należy co najmniej działalność w zakresie jednego kodu, lecz nie musi być to przeważająca działalność gospodarcza. Działalność musi być wykonywana według stanu na dzień 31 XII 2019, 1 XI 2020 oraz dzień złożenia wniosku.

 

Krótkie opisy poszczególnych pomocy znajdą Państwo pod tabelą.

 

BRANŻA Tarcza PFR 2.0[1] Dod. świadcz. post.[2] Dod. świadcz. post. 2x[3] Dotacja z Funduszu Pracy Dofinansowanie FGŚP Zwolnienie ze składek VII-IX 2020 [4] Zwolnienie ze składek I 2021 Zwolnienie ze składek XII 2020 – I 2021
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury X              
18.12.Z Pozostałe drukowanie X              
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku X              
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi X              
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia X              
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży X X   X X   X  
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach X X   X X   X  
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt  domowych  prowadzona  w  wyspecjalizowanych sklepach X              
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach X X   X X   X  
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach X X   X X   X  
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach X X   X X   X  
49.32.Z Działalność taksówek osobowych               X
49.39.Z
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
X   X X X     X
52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy       X       X
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania X   X X X     X
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania X   X X X     X
55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe     X X X     X
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne X   X X X     X
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne X   X X X     X
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) X   X X X     X
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna X   X X X     X
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów X   X X X     X
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych X   X X X X   X
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi X   X X X X   X
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych X   X X X X   X
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów X   X X X X   X
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych X   X X X     X
73.11.Z Działalność agencji reklamowych X         X    
74.20.Z Działalność fotograficzna X   X X X     X
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego X   X X X     X
79.11.A Działalność agentów turystycznych X   X X X     X
79.11.B Działalność pośredników turystycznych X              
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki X   X X X     X
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych X   X X X     X
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej X              
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana X   X X       X
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów X   X X X     X
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych X   X X X     X
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej X   X X X X*   X
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu     X X X X*   X
85.59.A Nauka języków obcych X   X X X     X
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane X   X X X X*   X
86.10.Z Działalność szpitali w zakresie działalności leczniczo-uzdrowiskowej lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej     X X X     X
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna X   X X X X*   X
86.90.D Działalność paramedyczna X   X X X     X
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych X   X X X     X
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych X   X X X     X
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych X   X X X     X
91.02.Z Działalność muzeów X   X X X     X
93.11.Z Działalność obiektów sportowych X   X X X X   X
93.12.Z Działalność klubów sportowych X              
93.13.Z Działalność klubów sportowych X   X X X X   X
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem X   X X X     X
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki X   X X X     X
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni X     X X     X
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana X     X X     X
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna X     X X     X
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich X   X X X     X
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej X   X X X     X

 

***

 

Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla Mikro, Małych i Średnich Firm[5]

 

Pomoc finansową dla Mikrofirm, Małych i Średnich Przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej 2.0 przyznaje PFR w drodze subwencji finansowej – która pod pewnymi warunkami może wymagać zwrotu. Program obejmuje również niektórych Dużych Przedsiębiorców. Pomoc finansowa udzielana jest tylko przedsiębiorcom prowadzącym określoną działalność. Od 5 lutego 2021 r. rozszerzona została lista działalności podlegających wsparciu. Wniosek należy złożyć w systemie bankowości elektronicznej do 28 II 2021.

 

Tarcza Antykryzysowa 6.0[6]

 

Poniższe instrumenty pomocy wprowadzone zostały w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0. Przepisy te zostały doprecyzowane oraz zmienione Rozporządzeniem Rady Ministrów[7] (dalej: „Rozporządzenie”).

  1. Dodatkowe świadczenia postojowe – przysługują przedsiębiorcom, którzy skorzystali ze świadczenia postojowego, o które można ubiegać się od 31 marca 2020 r.[8] W przypadku przedsiębiorców z niektórych branż wymienionych poniżej – świadczenie przysługuje jednokrotnie, a w przypadku przedsiębiorców z innych branż – maksymalnie dwukrotne.
  2. Dotacja z Funduszu Pracyjednorazowo w wysokości do 5000 zł. Z pomocy tej mogą skorzystać jedynie mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy z niektórych branż wymienionych poniżej. Wniosek może zostać złożony do dnia 31 III 2021 r.
  3. Dofinansowanie dla pracodawców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – przysługuje przedsiębiorcom z wymienionych niżej branż. Dofinansowanie wynosi do 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika (przez maks. 3 miesiące). Wniosek może zostać złożony do 31 III 2021 r.
  4. Zwolnienie z opłacania składek – przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia w opłacaniu należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub na Fundusz Emerytur Pomostowych; Rozporządzenie przyznało możliwość zwolnienia z opłacania składek za okres obejmujący w przypadku niektórych branż – styczeń 2021 r., a w przypadku innych branż – grudzień 2020 r. oraz styczeń 2021 r. Wnioski mogą być składane do 31 III 2021 r.

 

Tarcza Antykryzysowa 7.0[9]

 

Poniższe instrumenty pomocy finansowej wprowadzone zostały w ramach Tarczy Antykryzysowej 7.0, spośród której wiele przepisów weszło w życie z mocą wsteczną.

  1. Zwolnienie z opłacania składek – przedłużona została możliwość skorzystania przez przedsiębiorców ze zwolnienia w opłacaniu należnych ww. składek także za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.wnioski mogą być składane do 15 III 2021 r. Wnioski o zwolnienie, poza branżami objętymi kodami PKD wymienionymi w tabeli, mogą składać również podmioty prowadzące muzeum o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisane do wykazu muzeów.
  2. Środki finansowe przyznawane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie kinematografii oraz na rzecz osób fizycznych biorących udział w tworzeniu utworu audiowizualnego, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w związku z epidemią. Pomoc ta nie odwołuje się do żadnego kodu PKD, w związku z czym tabela nie uwzględnia tych środków.
  3. Środki finansowe przekazane obligatoryjnie przez Ministra Infrastruktury operatorom publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym z wyłączeniem komunikacji miejskiej oraz fakultatywnie (o innym przeznaczeniu) na rzecz wszystkich operatorów publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym – za miesiące obowiązywania stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego oraz kolejne 3 miesiące po odwołaniu tego stanu. Pomoc ta nie odwołuje się do żadnego kodu PKD, w związku z czym tabela nie uwzględnia tych środków.
  4. Wsparcie finansowe przekazywane przez marszałka województwa na rzecz przewoźników wykonujących przewozy autobusowe oraz operatorów przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z wyłączeniem komunikacji miejskiej za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami transportu zbiorowego. Pomoc ta nie odwołuje się do żadnego kodu PKD, w związku z czym tabela nie uwzględnia tych środków.
  5. Możliwość uzyskania w banku krajowym kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19, do którego oprocentowania stosowana jest dopłata od Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotychczasowo umowę kredytu z dopłatą można było zawrzeć tylko do dnia 31 grudnia 2020 r. Pomoc ta dotyczy wszystkich przedsiębiorców oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w związku z czym tabela nie uwzględnia tych środków.

 

[1] Tarcza finansowa 2.0 PFR dla Mikro, Małych i Średnich Firm

[2] Dodatkowe jednokrotne świadczenie postojowe.

[3] Dodatkowe dwukrotne świadczenie postojowe.

[4] * – oznacza, że tylko jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. O zwolnienie ze składek za ten okres mogą ubiegać się również podmioty prowadzące muzeum w rozumieniu ustawy o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisane do wykazu muzeów.

[5] https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf

[6] Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2255)

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015201.pdf (Dz.U. z 2020 r. poz. 152)

 

[9] Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 159).