Prawo administracyjne – obsługa samorządu i spółek komunalnych

Posiadamy doświadczony i dynamiczny zespół, który zna i rozumie specyfikę obsługi podmiotów z szeroko rozumianego sektora samorządowego.

W ramach naszej praktyki gwarantujemy pełen zakres specjalistycznych usług związanych z prawną obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych. Połączenie wiedzy i doświadczenia w ramach interdyscyplinarnego zespołu specjalistów pozwala nam zapewnić najwyższą jakość usług kierowanych do podmiotów, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

Wybrany zakres usług:

 • kompleksowa obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego, a także ich związków oraz jednostek organizacyjnych, w tym m.in. spółek komunalnych oraz zakładów budżetowych,
 • reprezentacja przed  organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
 • kompleksowa obsługa korporacyjna spółek komunalnych, w tym także wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania przez nich praw udziałowych,
 • specjalistyczne doradztwo prawne w zakresie realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności doradztwo obejmujące realizację zadań związanych z:
  • gospodarką wodno-ściekową,
  • utrzymaniem czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami,
  • ochroną wód, powietrza i powierzchni ziemi,
  • ochroną przed hałasem i promieniowaniem,
  • zbiorowym transportem publiczny,
  • budownictwem mieszkaniowym,
 • opracowywanie projektów oraz opiniowanie rozmaitych aktów prawnych JST, w szczególności tworzenie oraz opiniowanie aktów prawa miejscowego,
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów dokumentów z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. z zakresu gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej (np. umowy, regulaminy, uchwały),
 • doradztwo w sprawach uzyskiwania różnego rodzaju pozwoleń i koncesji koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki komunalne,
 • wsparcie przy ubieganiu się o finansowanie projektów infrastrukturalnych, w tym m.in. wsparcie przy uzyskiwaniu środków unijnych,
 • doradztwo prawne w sprawach związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym opiniowanie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i regulaminów konkursowych, nadzór nad prawidłowością toku postępowania.

Przykłady ostatnio realizowanych projektów:

 • kompleksowa analiza prawna systemu wsparcia tworzonego przez gminę dla swojej spółki działającej w sferze gminnego budownictwa mieszkaniowego pod kątem przepisów dotyczących pomocy publicznej (szacowana wartość wsparcia ok 40 mln PLN),
 • świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych w zakresie wdrażania przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz. 1202), w tym opracowanie projektów uchwał i innych dokumentów mających na celu dostosowanie sytuacji prawnej spółek komunalnych do przepisów wyżej wymienionej ustawy,
 • reorganizacja systemu przekazywania spółkom komunalnym i jednostkom organizacyjnym zadań własnych jednego z wiodących miast w Polsce,
 • opracowanie szeregu ekspertyz prawnych, których przedmiotem była analiza możliwości powierzenia spółkom komunalnym oraz zakładom budżetowym zadań z zakresu odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez samorządy gminne z zastosowaniem mechanizmów zamówień in-house,
 • stworzenie dla wiodącej gminy miejsko-wiejskiej w Wielkopolsce koncepcji połączenia jej zakładów budżetowych oraz ich przekształcenia w spółkę prawa handlowego w celu optymalizacji działalności komunalnej prowadzonej przez gminę (projekt obejmował opracowanie planu przekształcenia, obsługę prawna procesu, w tym m.in. przygotowanie niezbędnej dokumentacji),
 • przygotowanie harmonogramu i informacji prawnej dot. trybu i sposobu przekazania gminnej spółce komunalnej realizacji zadania własnego gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego,
 • sporządzenie informacji prawnej w zakresie statutu spółek komunalnych jako „podmiotów prawa publicznego” w świetle znowelizowanego prawa zamówień publicznych,
 • due diligence projektu polegającego na budowie instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych (zlecenie obejmowało ocenę pod kątem prawnym działalności zarządu spółki komunalnej realizującej projekt, a także badanie zgodności z prawem umów zawartych w celu realizacji inwestycji, w tym umowy o dofinansowanie na kwotę ponad 21 mln zł)
 • wsparcie publicznego zakładu opieki zdrowotnej przy tworzeniu koncepcji realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji istniejącego obiektu szpitala (doradztwo prawne obejmowało wskazanie optymalnego wariantu realizacji inwestycji przez samorząd powiatu oraz identyfikację ryzyk prawnych związanych z realizacją projektu w poszczególnych modelach, w tym w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego),
 • przygotowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej możliwych sposobów wydatkowania przychodów uzyskiwanych przez gminę z  tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym nadwyżki powstałej z tego tytułu w poprzednim roku budżetowym,
 • przygotowanie ekspertyzy prawnej w zakresie możliwych form współpracy gmin posiadających udziały w kapitale zakładowym spółki komunalnej zajmującej się zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
 • opracowanie kompletu uchwał regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi dla jednej z gmin miejsko-wiejskich w Wielkopolsce,
 • opracowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej zasad rozliczania dotacji celowej udzielonej przez gminę jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • przygotowanie opinii prawnej dotyczącej odmowy przyznania statusu RIPOK instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

dr Marlena Kruszyńska-Kośmicka

marlena.kruszynska-kosmicka@smmlegal.pl

Monika Adamczak

monika.adamczak@smmlegal.pl