Prawo rynków finansowych

Kancelaria świadczy doradztwo prawne i regulacyjne dla instytucji finansowych w oparciu o wiedzę i doświadczenie z obszarów regulacji i relacji z regulatorami nabyte przez członków naszego zespołu w toku praktyki doradczej jak też i pracy w szeregach regulatora rynku finansowego.

Wybrany zakres usług:

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszych usług w zakresie praktyki doradztwa regulacyjno-prawnego dla banków, domów maklerskich, instytucji płatniczych i innych instytucji finansowych popartych doświadczeniem między innymi w obszarach:

 • corporate governance (statuty, regulaminy oraz inne procedury wewnętrzne),
 • zasad prowadzenia działalności, w tym także tworzenia i oferowania produktów finansowych (regulaminy, wzorce umowne),
 • zasad prowadzenia międzynarodowej działalności instytucji finansowych,
 • relacji z organami nadzoru finansowego oraz informacji finansowej,
 • relacji z dostawcami usług (w szczególności w zakresie produktów inwestycyjnych),
 • umów outsourcingowych (outsourcing usług IT, usługi maklerskie),
 • tworzenia oraz łączenia instytucji finansowych,
 • reglamentowania nabywania akcji lub udziałów instytucji finansowych,
 • tajemnicy bankowej lub zawodowej,
 • zarządzania ryzykiem braku zgodności z wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami regulatorów (compliance),
 • zapewnienia zgodności z wymaganiami dotyczącymi zapobiegania praniu pieniędzy.

Przykłady ostatnio realizowanych projektów:

 • przeprowadzenie audytu i przygotowania wdrożenia regulacji MIFID II w jednym z polskich banków.
 • przygotowanie wdrożenia Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie systemu kontroli wewnętrznej w jednym z polskich banków.
 • kompleksowe wsparcie banku zrzeszającego oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych przy procesie wdrożenia zmian wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML IV), w tym sporządzenie procedur wewnętrznych, matryc i metodologii oceny ryzyka, przeprowadzenie szkoleń.
 • kompleksowe wsparcie dwóch TFI, domu maklerskiego i serwisera niestandaryzowanych funduszy wierzytelności przy procesie wdrożenia zmian wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML IV), w tym sporządzenie procedur wewnętrznych, matryc i metodologii oceny ryzyka i przeprowadzenie szkoleń.
 • doradztwo regulacyjne dla jednego z polskich banków w zakresie sporządzenia zastrzeżeń do protokołu poinspekcyjnego Komisji Nadzoru Finansowego.
 • kompleksowe doradztwo prawne dla jednego z polskich banków w zakresie uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług maklerskich.
 • doradztwo regulacyjne w procesie fuzji transgranicznej pomiędzy polskim bankiem i zagraniczną instytucją kredytową wraz z reprezentacją przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz utworzeniem oddziału instytucji kredytowej.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

Wojciech Kapica

wojciech.kapica@smmlegal.pl