Prawo telekomunikacyjne

 • Kompleksowa pomoc prawna w zakresie polskiego i unijnego prawa łączności elektronicznej dla uczestników rynku telekomunikacyjnego, w tym krajowych i zagranicznych operatorów infrastrukturalnych (sieci ruchomych i stacjonarnych), operatorów sieci wirtualnych (MVNO), dostawców usług (Service Providers), organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz organów regulacyjnych.
 • Doradztwo w obszarze strategii regulacyjnych, z uwzględnieniem aktualnych trendów regulacyjnych i zmian technologicznych.
 • Doradztwo i uczestnictwo w procesach legislacyjnych, projektowanie i opiniowanie zmian prawa obowiązującego w sektorze łączności.
 • Doradztwo w zakresie zarządzania częstotliwościami i obsługa postępowań selekcyjnych na rezerwacje częstotliwości (przetargów i aukcji), doradztwo przy konstruowaniu warunków procedur selekcyjnych, opracowywanie dokumentów konsultacyjnych, przygotowywanie ofert przetargowych / aukcyjnych, doradztwo w zakresie strategii bidowania, udział w postępowaniach rezerwacyjnych oraz w postępowaniach w sprawie unieważnienia przetargu / aukcji (postępowania administracyjne i sądowe).
 • Obsługa złożonych transakcji rynkowych i wielowymiarowa analiza różnych przedsięwzięć w telekomunikacji.
 • Obsługa współpracy międzyoperatorskiej, negocjowanie i sporządzanie umów (m.in. roaming krajowy, dostęp MVNO, połączenia sieci M2M, F2M, F2F, współpraca w zakresie produktów konwergentnych).
 • Reprezentowanie Klientów w relacjach z regulatorami, w postępowaniach administracyjnych i sporach sądowych.
 • Prowadzenie spraw i doradztwo w obszarze zagadnień związanych z dostępem hurtowym (MTR, FTR, WLR, BSA, LLU, kanalizacja kablowa, dzierżawa łączy), regulacjami telekomunikacyjnych rynków właściwych, ofertami ramowymi (RIO, WLR, BSA, LLU, ROI, RLLO), kalkulacją kosztów i rachunkowością regulacyjną.
 • Mediacja gospodarcza i zarządzanie negocjacjami pomiędzy uczestnikami rynku telekomunikacyjnego.

/wybrane doświadczenia zespołu Praktyki Telekomunikacyjnej/

 • Analiza prawna roszczeń z tytułu szkody antymonopolowej (‘private enforcement’) operatora alternatywnego przeciwko innemu operatorowi w związku z naruszeniem unijnego prawa konkurencji na rynku hurtowych produktów szerokopasmowych BSA (Bitstream Access), analiza scenariuszy procesowych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, opracowanie i negocjowanie w imieniu Klienta ugody pozasądowej zawartej w sprawie (2014).
 • Udział w opracowaniu koncepcji strategicznej wprowadzenia czwartego operatora komórkowego na rynek polski (2004), obsługa start-up’u, transakcji i postępowań regulacyjnych niezbędnych do przygotowania operatora do skutecznego wejścia na rynek i prowadzenia działalności komercyjnej (2005-2007), stałe doradztwo prawne dla operatora w drodze do sukcesu rynkowego (2007-2014).
 • Obsługa prawna 7 postępowań selekcyjnych (przetargów i aukcji) na rezerwacje częstotliwości radiowych (2005-2014) – opracowywanie zmian do warunków przetargu / aukcji i obsługa procesu konsultacji krajowych, opracowywanie ofert i strategii bidowania (9 zwycięskich ofert przetargowych), obsługa postępowań rezerwacyjnych oraz postępowań odwoławczych przed Prezesem UKE i sądami administracyjnymi (uzyskanie prawomocnych wyroków zwycięskich dla Klientów we wszystkich zakończonych postępowaniach odwoławczych). / Łączna wartość przedmiotu tych postępowań: ponad 3 mld zł.
 • Obsługa prawna ponad 20 transakcji (w Polsce i zagranicą) dotyczących dostępu hurtowego do sieci ruchomej (roaming krajowy, MVNO, dostęp w modelu service provider), negocjowanie i opracowanie umów, w tym największej w Europie umowy o roamingu krajowym (2005-2013). / Łączna wartość tych transakcji: ponad 1,5 mld zł.
 • Obsługa prawna, negocjowanie i opracowanie kilkudziesięciu umów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi o współpracy hurtowej w zakresie połączenia sieci (M2M, M2F, F2F), doradztwo przy wykonywaniu umów i obsługa sporów międzyoperatorskich w postępowaniach administracyjnych i sądowych (2000-2014).
 • Udział w negocjacjach i opracowaniu Porozumienia Regulacyjnego zawartego przez Prezesa UKE z Telekomunikacją Polską S.A. (2009).
 • Udział w obsłudze prawnej procesu prywatyzacji operatora narodowego (2000).
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

Joanna Łabudzka

joanna.labudzka@smmlegal.pl