Publikacje

„Jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści w ustawie Prawo własności przemysłowej?”

Jak należy rozumieć bezpodstawnie uzyskane korzyści w ustawie Prawo własności przemysłowej?” – polecamy komentarz dr Agnieszki Sztoldman, współkierującej zespołem IP i konkurencji SMM LEGAL, opublikowany w Księdze Jubileuszowej na 100 lecie Urzędu Patentowego RP i ochrony własności przemysłowej w Polsce, wydanej przez Wolters Kluwer Polska.

Więcej 

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik

Na rynku ukazała się publikacja pod red. Wojciech Kapicy oraz przy współautorstwie Michała Ćwiakowskiego i Zuzanny Piotrowskiej z zespołu Prawa Rynków Finansowych SMM Legal pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik.”

Więcej 

Najnowsze zmiany w dyrektywie o prawach akcjonariuszy – w kierunku pobudzania aktywizmu akcjonariuszy

Tomasz Sójka, Jan Stranz - "Najnowsze zmiany w dyrektywie o prawach akcjonariuszy – w kierunku pobudzania aktywizmu akcjonariuszy" w: "Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki" pod red. nauk. Katarzyny Bilewskiej

Więcej 

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz - w gronie autorów dr Tomasz Lewandowski.

Więcej 

Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego

Dr Agnieszka Sztoldman „Korzystanie z chronionego wynalazku w celu rejestracji produktu leczniczego”, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2018 r.

Pierwsze szerokie opracowanie w literaturze polskiej poświęcone regule Bolara.

Więcej 

Zamówienia innowacyjne

Zamawiający - zamówienia publiczne w praktyce. Nr 29 maj - czerwiec 2018; Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz atykuł "Zamówienia innowacyjne"

Więcej 

Zespół jako nowe narzędzie

(w) Monitor Zamówień Publicznych luty 2017

Więcej 

Tryby negocjacyjne po nowelizacji

(w) Monitor Zamówień Publicznych grudzień 2016

Więcej 

Usługi pocztowe z perspektywy zamawiającego

(w) Monitor Zamówień Publicznych czerwiec 2016

Więcej 

Umowy barterowe w PZP

(w) Monitor Zamówień Publicznych maj 2017

Więcej 

Nieruchomość bez reżimu Pzp

(w) Monitor Zamówień Publicznych marzec 2016

Więcej 

Tak czy nie dla konkursów na IT

(w) Monitor Zamówień Publicznych maj 2016 

Więcej 

Kryterium oceny zespołu wykonawcy

(w) Monitor Zamówień Publicznych maj 2016 

Więcej 

Zakupy wspólne po nowelizacji, Zamawiający.

(w) Zamówienia publiczne w praktyce, wrzesień 2016 

Więcej 

Adrian Rycerski - Charakter prawny uchwał zgromadzenia obligatariuszy

w: Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, nr 9/2017, s. 102-117

Więcej O horyzontalnym skutku swobody przepływu towarów

Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, red. E. Małuszyńska, Poznań 2015, s. 189-204

Więcej 


M.Kotowicz współautorem publikacji nt. dopuszczalności uchylenia nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia, Polski Proces Cywilny 2017/2

M.Kotowicz współautorem publikacji nt. dopuszczalności uchylenia nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia, Polski Proces Cywilny 2017/2

Więcej 

Dr Jędrzej Bujny współautorem publikacji w "Państwo i Prawo" - Nr 3/2017

Dr Jędrzej Bujny współautorem publikacji w "Państwo i Prawo" pt. Ustalanie i pobieranie opłat za tzw. deszczówkę (Państwo i Prawo - Nr 3/2017)

Więcej 

Artykuł współautorstwa Adriana Rycerskiego w Przeglądzie Prawa Handlowego (4/2017, s. 34-39)

W kwietniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł, współautorstwa asystenta SMM Legal – Adriana Rycerskiego oraz mgr. Macieja Pająka pt. „(De)penalizacja nadużyć na rynku w kontekście stosowania rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II” (4/2017, s. 34-39).

Więcej 

Artykuł Mateusza Kotowicza w „Edukacja Prawnicza” 2015/6

Koszty postępowania zabezpieczającego przeprowadzonego na podstawie nakazu zapłaty, który wskutek niezaskarżenia stał się orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie (cz. I), „Edukacja Prawnicza” 2015/6 (cz. II dostępna w SIP Legalis).

Więcej 

Artykuł Jana Stranza w Przeglądzie Prawa Handlowego (12/2016 s. 5-9)

W grudniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł prawnika SMM Legal – Jana Stranza pt. „Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na procedurę podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej” (12/2016 s. 5-9).

Więcej 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w świetle nowej ustawy Prawo wodne – artykuł prawników SMM Legal

Zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo wodne w najbliższym czasie może dojść do prawdziwej rewolucji w zakresie struktury organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami.

Więcej 

Prawnicy SMM Legal na temat selektywnej zbiórki odpadów w czasopiśmie „Przegląd Komunalny” (nr 11/2016).

W najnowszym numerze „Przeglądu Komunalnego” (nr 11/2016) Partner w SMM Legal mec. dr Jędrzej Bujny oraz Mikołaj Maśliński w tekście „Kolejny akt selekcji odpadów” komentują najnowszą wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie selektywnej zbiórki odpadów.

Więcej 


„Paragrafy pod lupą” w Wodociągi - Kanalizacja

Zachęcamy do zapoznania się z rubryką „Paragrafy pod lupą”, przygotowywaną przez prawników SMM Legal dla czasopisma „Wodociągi-Kanalizacje” (nr 07/08 (149-150)/2016).

Więcej 

„Wody opadowe oraz roztopowe – uwagi do projektu nowego prawa wodnego”.

W najnowszym numerze czasopisma „Wodociągi-Kanalizacje” (nr 7/8 2016 [149-150]) został opublikowany artykuł Partnera w SMM Legal – dra Jędrzeja Bujnego oraz Mikołaja Maślińskiego pt. „Wody opadowe oraz roztopowe – uwagi do projektu nowego prawa wodnego”.

Więcej 

In house a pomoc publiczna w odpadach

W najnowszym numerze „Przeglądu Komunalnego” (nr 7/2016) został opublikowany artykuł Partnera w SMM Legal – dra Jędrzeja Bujnego oraz Mikołaja Maślińskiego pt. „In house a pomoc publiczna w odpadach”.

Więcej 

SKUTKI WPROWADZENIA IN-HOUSE DLA PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

„Logistyka odzysku” (Kwiecień-Czerwiec 2016, nr 2/2016 [19]) - artykuł Partnera SMM Legal – dra Jędrzeja Bujnego oraz Mikołaja Maślińskiego dotyczący skutków wprowadzenia in-house dla prywatnych przedsiębiorców działających na rynku gospodarki odpadami komunalnymi.

Więcej 

Zasady wyznaczania składu orzekającego w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych

w: Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny

Rok wydania: 2015, C.H. BECK

Więcej 


Pozycja dominująca RIPOK-u

w: Przegląd Komunalny nr 9/2014

Więcej Europeizacja zadań publicznych

w: Przegląd Komunalny nr 5/2014

Więcej 

Komercjalizacja zadań własnych. cz. I i II

w: Przegląd Komunalny nr 9/2013 oraz 10/2013

Więcej 
Służebność przesyłu

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota 16/2012

Więcej 

Jak powstaje służebność przesyłu

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota 16/2012

Więcej 


Odpowiedzialność zbiorowa właścicieli

Wspólnota Mieszkaniowa, kwiecień 2012

Więcej 

Gdy zawali się balkon

Wspólnota Mieszkaniowa, styczeń 2013

Więcej 

Dla kogo skrzynki pocztowe?

Wspólnota Mieszkaniowa, luty 2013

Więcej 

Wynajem części wspólnej nieruchomości

Wspólnota Mieszkaniowa, marzec 2014

Więcej 
Współautor: Komentarz do art. 328-338; 340-344; 350-358; 430-433 i 444-447 (wraz z S. Sołtysińskim)

[w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, A. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do artykułów 301-458, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 215-309; 324-362; 403-468; 1558-1643; 1696-1726.

Więcej 

Czy swoboda przepływu kapitału wywiera horyzontalny skutek? Przyczynek do dyskusji nad wpływem tej swobody na prawo spółek

[w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, (red.) J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013, s. 109-120.

Więcej 


Kolizyjnoprawne pojęcie siedziby osoby prawnej

 Kwartalnik Prawa Prywatnego, R. XXII: 2013, z. 2, s. 277-316.

Więcej 

Współautor: S. Sołtysiński, M. Mataczyński

[w:] Prawo spółek handlowych [red.] A. Kocha i J. Napierały, Warszawa 2013, s. 594-620.

Więcej 

Komentarz do artykułu 345

 [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej pod redakcją A. Wróbla. Tom III pod redakcją D. Kornobis-Romanowskiej i J. Łacny, Warszawa 2012, s. 1072-1082.

Więcej 

Komentarz do artykułów 63-66

[w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej pod redakcją A. Wróbla. Tom I pod redakcją D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa 2012, s. 973-1020.

Więcej 

Commercial law

[w:] Handbook of Polish Law pod red. W. Dajczaka, A. J. Szwarca i P. Wilińskiego, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, s. (wraz z T. Sójką), s. 495-539.

Więcej 

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

[w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz pod redakcją T. Sójki, Warszawa 2010, s. 57-66; s. 369-539 i s. 592-651.

Więcej 

Komentarz do artykułu 295

[w:] Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz pod redakcją A. Wróbla. Tom III, Warszawa 2010, s. 913-923.

Więcej The abuse of the dominant position on the market of high-speed access to the Internet in the light of the decisions of the Commission of the European Communities

[w:] When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law edited by M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008, s. 377-401.

Więcej