Publikacje

Adrian Rycerski - Charakter prawny uchwał zgromadzenia obligatariuszy

w: Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem, nr 9/2017, s. 102-117

Więcej 


Prawne i gospodarcze wyzwania związane z wprowadzeniem systemu jednolitej ochrony patentowej. Perspektywa swobody przepływu towarów (wspólnie z A. Wilińską-Zelek)

[w:] Unia Europejska wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawne, finansowe i handlowe, red. E. Małuszyńska, Poznań 2015, s. 69-80

Więcej 

O horyzontalnym skutku swobody przepływu towarów

Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, red. E. Małuszyńska, Poznań 2015, s. 189-204

Więcej 


M.Kotowicz współautorem publikacji nt. dopuszczalności uchylenia nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia, Polski Proces Cywilny 2017/2

M.Kotowicz współautorem publikacji nt. dopuszczalności uchylenia nakazu zapłaty jako tytułu zabezpieczenia, Polski Proces Cywilny 2017/2

Więcej 

Dr Jędrzej Bujny współautorem publikacji w "Państwo i Prawo" - Nr 3/2017

Dr Jędrzej Bujny współautorem publikacji w "Państwo i Prawo" pt. Ustalanie i pobieranie opłat za tzw. deszczówkę (Państwo i Prawo - Nr 3/2017)

Więcej 

Artykuł współautorstwa Adriana Rycerskiego w Przeglądzie Prawa Handlowego (4/2017, s. 34-39)

W kwietniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł, współautorstwa asystenta SMM Legal – Adriana Rycerskiego oraz mgr. Macieja Pająka pt. „(De)penalizacja nadużyć na rynku w kontekście stosowania rozporządzenia MAR i dyrektywy MAD II” (4/2017, s. 34-39).

Więcej 

Artykuł Mateusza Kotowicza w „Edukacja Prawnicza” 2015/6

Koszty postępowania zabezpieczającego przeprowadzonego na podstawie nakazu zapłaty, który wskutek niezaskarżenia stał się orzeczeniem kończącym postępowanie w sprawie (cz. I), „Edukacja Prawnicza” 2015/6 (cz. II dostępna w SIP Legalis).

Więcej 

Artykuł Jana Stranza w Przeglądzie Prawa Handlowego (12/2016 s. 5-9)

W grudniowym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał się artykuł prawnika SMM Legal – Jana Stranza pt. „Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na procedurę podwyższania kapitału zakładowego spółki akcyjnej” (12/2016 s. 5-9).

Więcej 

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w świetle nowej ustawy Prawo wodne – artykuł prawników SMM Legal

Zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo wodne w najbliższym czasie może dojść do prawdziwej rewolucji w zakresie struktury organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami.

Więcej 

Prawnicy SMM Legal na temat selektywnej zbiórki odpadów w czasopiśmie „Przegląd Komunalny” (nr 11/2016).

W najnowszym numerze „Przeglądu Komunalnego” (nr 11/2016) Partner w SMM Legal mec. dr Jędrzej Bujny oraz Mikołaj Maśliński w tekście „Kolejny akt selekcji odpadów” komentują najnowszą wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie selektywnej zbiórki odpadów.

Więcej 


„Akcje wielogłosowe w spółce publicznej”

w: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM

2016 r.

Więcej 

„Paragrafy pod lupą” w Wodociągi - Kanalizacja

Zachęcamy do zapoznania się z rubryką „Paragrafy pod lupą”, przygotowywaną przez prawników SMM Legal dla czasopisma „Wodociągi-Kanalizacje” (nr 07/08 (149-150)/2016).

Więcej 

„Wody opadowe oraz roztopowe – uwagi do projektu nowego prawa wodnego”.

W najnowszym numerze czasopisma „Wodociągi-Kanalizacje” (nr 7/8 2016 [149-150]) został opublikowany artykuł Partnera w SMM Legal – dra Jędrzeja Bujnego oraz Mikołaja Maślińskiego pt. „Wody opadowe oraz roztopowe – uwagi do projektu nowego prawa wodnego”.

Więcej 

In house a pomoc publiczna w odpadach

W najnowszym numerze „Przeglądu Komunalnego” (nr 7/2016) został opublikowany artykuł Partnera w SMM Legal – dra Jędrzeja Bujnego oraz Mikołaja Maślińskiego pt. „In house a pomoc publiczna w odpadach”.

Więcej 

SKUTKI WPROWADZENIA IN-HOUSE DLA PRYWATNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

„Logistyka odzysku” (Kwiecień-Czerwiec 2016, nr 2/2016 [19]) - artykuł Partnera SMM Legal – dra Jędrzeja Bujnego oraz Mikołaja Maślińskiego dotyczący skutków wprowadzenia in-house dla prywatnych przedsiębiorców działających na rynku gospodarki odpadami komunalnymi.

Więcej 

Zasady wyznaczania składu orzekającego w świetle bezwzględnych przyczyn odwoławczych

w: Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny

Rok wydania: 2015, C.H. BECK

Więcej 
Europeizacja zadań publicznych

w: Przegląd Komunalny nr 5/2014

Więcej 

Komercjalizacja zadań własnych. cz. I i II

w: Przegląd Komunalny nr 9/2013 oraz 10/2013

Więcej Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument prowadzenia inwestycji w zakresie biogazowni

w: „Energetyka a samorząd. Prawne uwarunkowania rozwoju energetyki lokalnej w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012

Więcej 

Lexikon des Polnischen Rechts

Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2013

Więcej 

Służebność przesyłu

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota 16/2012

Więcej 

Jak powstaje służebność przesyłu

Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota 16/2012

Więcej 


Gdy zawali się balkon

Wspólnota Mieszkaniowa, styczeń 2013

Więcej 

Dla kogo skrzynki pocztowe?

Wspólnota Mieszkaniowa, luty 2013

Więcej 

Wynajem części wspólnej nieruchomości

Wspólnota Mieszkaniowa, marzec 2014

Więcej 

Dokwaterowania do mieszkań komunalnych

Wspólnota Mieszkaniowa, marzec 2013


 

Więcej Transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej polskiej spółki handlowej zagranicę

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, t. 13, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 3165, Katowice 2013, s. 23-64.

Więcej 

Współautor: Komentarz do art. 328-338; 340-344; 350-358; 430-433 i 444-447 (wraz z S. Sołtysińskim)

[w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, A. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do artykułów 301-458, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 215-309; 324-362; 403-468; 1558-1643; 1696-1726.

Więcej 


Prawo właściwe dla odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie obowiązków informacyjnych i inne delikty prawa rynku kapitałowego

[w:] Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, red. J. Poczobut, Warszawa 2013, s. 155-175.

Więcej 

Kolizyjnoprawne pojęcie siedziby osoby prawnej

 Kwartalnik Prawa Prywatnego, R. XXII: 2013, z. 2, s. 277-316.

Więcej 

Współautor: S. Sołtysiński, M. Mataczyński

[w:] Prawo spółek handlowych [red.] A. Kocha i J. Napierały, Warszawa 2013, s. 594-620.

Więcej 

Komentarz do artykułu 345

 [w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej pod redakcją A. Wróbla. Tom III pod redakcją D. Kornobis-Romanowskiej i J. Łacny, Warszawa 2012, s. 1072-1082.

Więcej 

Komentarz do artykułów 63-66

[w:] Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej pod redakcją A. Wróbla. Tom I pod redakcją D. Miąsika i N. Półtorak, Warszawa 2012, s. 973-1020.

Więcej 

Commercial law

[w:] Handbook of Polish Law pod red. W. Dajczaka, A. J. Szwarca i P. Wilińskiego, Warszawa – Bielsko-Biała 2011, s. (wraz z T. Sójką), s. 495-539.

Więcej 

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

[w:] Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz pod redakcją T. Sójki, Warszawa 2010, s. 57-66; s. 369-539 i s. 592-651.

Więcej 

Komentarz do artykułu 295

[w:] Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz pod redakcją A. Wróbla. Tom III, Warszawa 2010, s. 913-923.

Więcej 
The abuse of the dominant position on the market of high-speed access to the Internet in the light of the decisions of the Commission of the European Communities

[w:] When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law edited by M. Barczewski, M. Miłosz, R. Warner, Warszawa 2008, s. 377-401.

Więcej 

Komentarz do artykułów 56-60

[w:] Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz pod redakcją A. Wróbla. Tom I, Warszawa 2008, s. 970 – 1019.

Więcej 

Komentarz do art. 328-338; 340-344; 346; 350-358; 430-433 i 444-447 (wraz z S. Sołtysińskim)

[w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, A. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Tom III. Komentarz do artykułów 301-458, wyd. 2, Warszawa 2008, s. 254-258; 353-354; 429; 463-470; 1387; 1405; 1415-1420; 1453-1455; 1459; 1533-1535; 1539; 1541-1546 oraz 1548-15511.

Więcej 

Ograniczenia wykonywania prawa głosu akcjonariuszy w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

[w:] Węzłowe problemy prawa handlowego. VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Handlowego, Szczecin 2008, s. 187-198.

Więcej 

O zakresie zastosowania zasad europejskiego prawa umów

[w:] Europeizacja Prawa Prywatnego pod redakcją M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott-Pietrzyk i M. Szpunara, Tom II, Warszawa 2008, s. 365 i n. (z R. Sikorskim).

Więcej 

Wpływ polskich przepisów wymuszających swoje zastosowanie na formę umowy przenoszącej własność nieruchomości położonych na terytorium Polski

[w:] Zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz ochrona wpływów budżetowych przez ustanowienie wyłączności polskiego notariusza, Kraków 2007, s. 31-38.

Więcej 


Wnioski ze spotkania z ekspertami holenderskimi na temat wybranych zagadnień ochrony dóbr osobistych oraz odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej…

[w:] Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcją Z. Radwańskiego, Warszawa 2006, s. 240-266

Więcej 

O dostosowywaniu polskiego prawa międzynarodowego do prawa Unii Europejskiej. Uwagi na tle projektu ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z września 2004 r.

[w:] Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom III pod redakcją P. Wilińskiego, O. Krajniak i B. Guzika, Poznań 2006, s. 169-178.

Więcej 

Nadużywanie pozycji dominującej na rynku szerokopasmowego dostępu do internetu w świetle orzecznictwa Komisji Europejskiej

[w:] Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji pod redakcją C. Banasińskiego, M. Kępińskiego, B. Popowskiej i T. Rabskiej, Warszawa 2006, s. 34-46.

Więcej 

Obowiązek implementacji dyrektywy w prawie wewnętrznym i skutki jego niewykonania

 [w:] Europejskie Prawo Spółek tom II, Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej część 2 pod redakcją M. Cejmera, J. Napierały i T. Sójki, Kraków 2005, s. 353-378.

Więcej 

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez błędne zastosowanie prawa Unii Europejskiej

[w:] Odpowiedzialność w administracji publicznej. Poradnik urzędnika pod red. J. Bujnego, Warszawa 2005, s. 1-16.

Więcej