Zamówienia publiczne

  • Doradztwo w zakresie wyboru właściwej strategii prowadzenia postępowania w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Reprezentacja podmiotów w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Reprezentacja wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym, a także sporządzanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, odwołań i skarg do sądu powszechnego.
  • Reprezentacja zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem powszechnym oraz sporządzanie odpowiedzi na wnoszone przez wykonawców środki ochrony prawnej, sporządzanie skarg do sądów.
  • Doradztwo w zakresie dotyczącym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Przygotowanie ekspertyz prawnych w zakresie stosowania przepisów ustawy oraz analiza prawna dokumentacji przetargowej.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

Monika Adamczak

monika.adamczak@smmlegal.pl