Michał
Wojtkowiak

Radca prawny.
Senior Associate.

Michał Wojtkowiak

Radca prawny.
Senior Associate.

michal.wojtkowiak@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo konkurencji

prawo konsumenckie

prawo własności intelektualnej

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza

Instytut Nauk Prawnych PAN

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo konkurencji

prawo konsumenckie

prawo własności intelektualnej

Profil

Łączy wiedzę z zakresu publicznego i prywatnego, prawa konkurencji, prawa własności intelektualnej oraz prawa konsumenckiego. Dzięki temu skutecznie doradza przedsiębiorcom w ocenie ich praktyk rynkowych.

Doświadczenie

Wspiera klientów w zapobieganiu i usuwaniu skutków potencjalnych naruszeń prawa konkurencji. Doradza również, jak przeciwdziałać niedozwolonym praktykom ze strony konkurentów. Dodatkowo zapewnia wsparcie w toku procedur notyfikacji planowanych transakcji typu M&A organom antymonopolowym.

Brał udział w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, SOKiK oraz Komisją Europejską mających za przedmiot praktyki ograniczające konkurencję, kontrolę koncentracji, w tym również przy największych tego typu transakcjach w Polsce i w regionie.

Uczestniczył w postępowaniach sądowych wytaczanych konkurentom na drodze prywatnoprawnej, w tym w jednym z pierwszych postępowań typu private enforcement opartym o przepisy ustawy roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Doradzał także w sprawach z obszaru pomocy publicznej.

W dziedzinie praw własności intelektualnej pomaga klientom, szczególnie z branż nowych technologii, odpowiednio zabezpieczać ich produkty i usługi. Doradza również w zakresie egzekwowania naruszeń ich praw.

Opiniował projektowane rozwiązania legislacyjne z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców.

05.09.2022

PKN ORLEN z kolejną zgodą Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share