Umorzenie akcji (monografia)

Zakamycze 2004

” Książka jest pierwszym na rynku monograficznym opracowaniem poświęconym instytucji umorzenia akcji. Autor omawia zarówno dobrowolne, jak i przymusowe umorzenie akcji. Przymusowe umorzenie akcji rozpatrywane jest w szerszym kontekście pokrewnych instytucji służących przymusowemu wyłączaniu akcjonariuszy ze spółki akcyjnej (squeeze outs).W związku zdobrowolnym umorzeniem akcji obszernie skomentowana została problematyka nabywania akcji własnych w celu umorzenia – zarówno w kontekście unormowań Kodeksu spółek handlowych, jak i prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Wątki funkcjonalne i prawnoporównawcze wzbogacają walor poznawczy pracy. W szczególności autor poddaje ocenie obowiązujące unormowania dotyczące umorzenia akcji pod względem ich dostosowania do wymogów prawa Unii Europejskiej. Opracowanie uwzględnia projekt zmian Kodeksu spółek handlowych z grudnia 2003 r.”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share