Skutki nabycia akcji własnych przez spółkę zależną dla spółki dominującej na gruncie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

w: Paweł Wiliński (red.) Prawo wobec wyzwań współczesności, Pozań 2004

Limitations raise questions. We provide answers.
Share