3. Rozszerzona skuteczność wyroków SOKiK w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. akt III SK 18/13

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 9(3), 2014, s. 108-120

Limitations raise questions. We provide answers.
Share