Polityka prywatności

Ostatnia data aktualizacji: 22 grudnia 2022 r.

Wstęp

 1. SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: SMM Legal) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez SMM Legal z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez SMM Legal. W Polityce uregulowano:
  1. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez SMM Legal,
  2. sposób wykorzystania tych danych,
  3. prawa osób, których dane są przetwarzane przez SMM Legal,
  4. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
  5. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
  6. sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez SMM Legal,
  7. stosowane przez SMM Legal środków i metod ochrony danych osobowych,
  8. informacje dotyczące plików cookies.

I. Podstawowe pojęcia

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Klient – podmiot, na rzecz którego SMM Legal świadczy usługi prawne.

II. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

 1. Administratorem danych osobowych jest SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-560), ul. Mokotowska 33/35, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000936442, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7811902800, REGON 360050565.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Tomasz Lewandowski, adres do korespondencji: ul. Głogowska 18, 60-734 Poznań (tomasz.lewandowski@smmlegal.pl), który nadzoruje przestrzeganie zasad przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych w SMM Legal.

III. Zasady zbierania danych osobowych

 1. SMM Legal, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez prawnika SMM Legal wizytówki zawierającej takie dane), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
 2. SMM Legal uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON);
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze);
 • wyroków skazujących i naruszeń prawa.

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. SMM Legal zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. SMM Legal dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. SMM Legal zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. SMM Legal przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 5. SMM Legal podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. SMM Legal oświadcza, że:
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Dostęp do danych osobowych posiada: SMM Legal, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez SMM Legal.
 2. SMM Legal prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 3. SMM Legal oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Gromadzone przez SMM Legal dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 • świadczenia usług lub wykonywania umów, administrowanie nimi i informowanie o nich przez SMM Legal; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy z SMM Legal lub wykonania zawartej z nią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b; w razie pozyskiwania danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, SMM Legal przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania takiej umowy;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na SMM Legal, które wynikają np. z ustawy Prawo o adwokaturze lub ustawy o radcach prawnych lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do SMM Legal za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez SMM Legal lub inną zawartą z SMM Legal umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z SMM Legal drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez SMM Legal lub inną zawartą z SMM Legal umową, SMM Legal może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • prowadzenia monitoringu: w przypadku osobistego wstępu na teren SMM Legal, SMM Legal przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku w formie monitoringu wizyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • zbierania danych osobowych w związku z działalnością SMM Legal: w związku z prowadzoną działalnością SMM Legal może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie SMM Legal (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • szacowania ryzyka i udoskonalanie działalności SMM Legal (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • oszacowania zainteresowania zatrudnieniem i kontaktu w sprawie możliwości zatrudnienia w SMM Legal, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • rekrutacji: w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy z kandydatem na jego żądanie (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W ramach procesów rekrutacyjnych SMM Legal oczekuje przekazywania danych osobowych (CV lub życiorys) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. Jeśli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez SMM Legal w ogłoszeniu rekrutacyjnym, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), przy czym taką zgodę kandydat może wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględnione w procesie rekrutacyjnym;
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu SMM Legal, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami SMM Legal w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez SMM Legal przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

V. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. SMM Legal nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. SMM Legal może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, SMM Legal wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu SMM Legal.

VI. Prawa osób, których dane przetwarza SMM Legal

 1. W granicach przepisów prawa maja Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez SMM Legal swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez SMM Legal swoich danych osobowych.
 3. W granicach przepisów prawa mają Państwo również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez SMM Legal swoich danych osobowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób SMM Legal. W takich sytuacjach SMM Legal dostosuje się do Państwa decyzji w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 5. Mają Państwo prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od SMM Legal ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa mają Państwo prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez SMM Legal opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
 7. W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo SMM Legal, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony SMM Legal. Jednakże SMM legal zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które SMM Legal przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
 8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: tomasz.lewandowski@smmlegal.pl.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SMM Legal Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.smmlegal.pl nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.
 2. SMM Legal, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.smmlegal.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 3. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do Państwa komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.smmlegal.pl. Stosowana przez Państwo przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony www.smmlegal.pl za każdym razem, kiedy Państwo z niej korzystacie, dzięki czemu serwer rozpoznaje Państwa i pamięta na przykład Państwa preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania).
 4. Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Państwa informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.smmlegal.pl. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie //www.aboutcookies.org.
 5. SMM Legal wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.smmlegal.pl. Informacje te SMM Legal przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.
 6. Korzystając ze strony www.smmlegal.pl zgadzają się Państwo na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Mogą Państwo jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.smmlegal.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
 7. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: //www.aboutcookies.org/.
 8. W celu monitorowania strony internetowej www.smmlegal.pl SMM Legal może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 9. Dla wygody i w celu zapewnienia Państwu dodatkowych informacji, strona internetowej www.smmlegal.pl zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od SMM Legal np. Twitter lub LinkedIn. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. SMM Legal zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością SMM Legal ani nie podlegają jej kontroli, SMM Legal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Państwa z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach SMM Legal dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w SMM Legal.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej SMM Legal. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

IX. Kontakt

Mogą Państwo w dowolnym czasie skontaktować się z SMM Legal lub Inspektorem Ochrony Danych (tomasz.lewandowski@smmlegal.pl) w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób SMM Legal wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share