Regulamin

REGULAMIN SERWISU SMM LEGAL

Ostatnia aktualizacja 04 października 2021 r.

Wstęp

 1. Podmiotem administrującym i zarządzającym Serwisem jest SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sp. k. (“SMM Legal”).
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu rodzaj i zakres Usług świadczonych przez SMM Legal, warunki świadczenia tych Usług, warunki zawarcia umów o świadczenie Usług oraz procedury reklamacyjne.
 3. Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).
 4. W związku z administrowaniem Serwisem SMM Legal może przetwarzać dane osobowe Użytkowników. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez SMM Legal z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

I. Podstawowe pojęcia

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu SMMLEGAL;
 5. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.smmlegal.pl oraz zarządzany przez SMM Legal. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 6. „Usługi” – usługi świadczone przez SMM Legal drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, tj. usługa udostępniania Serwisu, usługa newslettera.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu lub której dane osobowe przetwarza SMM Legal .

II. Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sp. k. ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, tel. +48 22 10 10 430, fax +48 22 10 10 437, warsawoffice@smmlegal.pl, ul. Głogowska 18 ,60-734 Poznań, tel. +48 61 848 15 39, fax +48 61 847 99 06, poznanoffice@smmlegal.pl, NIP 7811902800; REGON 360050565; KRS 0000936442; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  SMM Legal wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: tomasz.lewandowski@smmlegal.pl.

III. Usługa newsletter

 1. SMM Legal daje Użytkownikom Serwisu możliwość skorzystania z Usługi newsletter. Usługa ta polega na przesyłaniu przez SMM Legal informacji dot. aktualnych treści publikowanych przez SMM Legal na Serwisie, na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez Użytkownika w formularzu zapisu na newsletter.
 2. W celu skorzystania z Usługi newsletter Użytkownik powinien użyć znajdującego się na stronie głównej Serwisu formularza zapisu na newsletter tj. użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez SMM Legal na stronie internetowej www.smmlegal.pl.
 3. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez SMM Legal skutecznego dokonania zapisu Użytkownika na prowadzoną przez SMM Legal listę odbiorców newslettera.
 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny. W tym celu użytkownik powinien użyć linku dezaktywującego, znajdującego się w obszarze każdej wiadomości newsletter przesyłanej przez SMM Legal lub poprzez przesłanie SMM Legal oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie, np. w wiadomości e-mail.

IV. Korzystanie ze strony internetowej www.smmlegal.pl

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.smmlegal.pl jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze strony internetowej www.smmlegal.pl.
 2. Niezależnie od wskazanej powyżej zasady nieodpłatności korzystania ze strony internetowej www.smmlegal.pl, Użytkownik może ponosić koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do dostarczania w ramach korzystania ze strony internetowej www.smmlegal.pl treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik powinien korzystać ze strony internetowej www.smmlegal.pl zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. Materiały zawarte na Stronie internetowej, a w szczególności obrazy, grafiki, treści, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), podlegają ochronie prawno-autorskiej i nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane czy kopiowane w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego (poza wykorzystaniem w ramach dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa).
 5. Dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.smmlegal.pl niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową.
 6. Dla prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet z poprawnie zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową, np.:

a.    Google Chrome;

b.    Microsoft Edge;

c.     Mozilla Firefox;

d.    Opera;

e.    Safari.

 • Dla wygody i w celu zapewnienia dodatkowych informacji, strona internetowa www.smmlegal.pl może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od SMM np. Facebook. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. SMM Legal zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie www.smmlegal.pl, a które nie są własnością SMM Legal ani nie podlegają jej kontroli, SMM Legal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

V. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.smmlegal.pl może wiązać się z koniecznością podania swoich danych, takich jak informacje z plików cookies.
 2. SMM Legal , jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.smmlegal.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 3. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.smmlegal.pl. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony www.smmlegal.pl za każdym razem, kiedy Użytkownika z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje Użytkownika i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania) lub dane logowania Użytkownika. Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Użytkownika informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.smmlegal.pl.
 4. SMM Legal wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.smmlegal.pl. Informacje te SMM Legal przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.
 5. Korzystając ze strony www.smmlegal.pl Użytkownik może zgodzić się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Zgoda jest dobrowolna i można ją w każdej chwili cofnąć zgodnie z pkt. 6. W.. zgoda oznacza zgodę na przetwarzanie przez SMM Legal danych osobowych, jeżeli takowe znajdują się plikach cookies.
 6. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.smmlegal.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne. Kontrola ta odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl dla wyszukiwarki internetowej Google Chrome

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek dla wyszukiwarki internetowej Mozilla Firefox

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer dla wyszukiwarki internetowej Microsoft Internet Explorer

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL dla wyszukiwarki internetowej Safari.

 • W celu monitorowania strony internetowej www.smmlegal.pl SMM Legal może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

VI. Zasady zbierania danych osobowych

 1. SMM Legal uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników.
 2. SMM Legal uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 • informacji kontaktowych (takich jak e-mail, w ramach adresu e-mail SMM Legal może pozyskać również inne informacje identyfikujące Użytkownika np. imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, afiliację);
 • danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do wykonania umowy zawartej z SMM Legal oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SMM Legal;
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze);
 • cookies oraz inne dane dotyczące aktywności Użytkownika na stronie smmlegal24.pl, w szczególności adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

VII. Sposób przetwarzania danych osobowych

 1. SMM Legal zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. SMM Legal dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. SMM Legal zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. SMM Legal przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa. Ustalając ten okres SMM Legal bierze pod uwagę przepisy prawa, które nakazują administratorom przetwarzać dane osobowe przez określony w tych przepisach czas, okres funkcjonowania Użytkownika, okres, który jest niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez SMM Legal, okres na jaki Użytkownik udziela zgody na przetwarzania jego danych osobowych przez SMM Legal (w szczególności do cofnięcia takiej zgody. SMM Legal podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. SMM Legal oświadcza, że:
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarzana dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 • Dostęp do danych osobowych posiada: SMM Legal , jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez SMM.
 • SMM Legal prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 • SMM Legal oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Gromadzone przez SMM Legal dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 • świadczenia Usług oferowanych przez SMM Legal, administrowanie nimi i informowanie o nich przez SMM Legal; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy (usługa newsletter) z SMM Legal lub wykonania zawartej z nią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na SMM Legal, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie Usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do SMM Legal za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z Usługami świadczonymi przez SMM Legal, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z SMM Legal drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z Usługami świadczonymi przez SMM Legal, SMM Legal może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • zbierania danych osobowych w związku z działalnością SMM Legal: w związku z prowadzoną działalnością SMM Legal może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie SMM Legal (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • szacowania ryzyka i udoskonalania działalności SMM Legal (w tym rozwój świadczonych Usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej (np. Policji) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu SMM Legal, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego SMM Legal;
 • zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami SMM Legal w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes SMM Legal w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • zbierania cookies, na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej, w szczególności podanie danych może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o usługę newsletter, bez ich podania takie umowy nie mogą zostać zawarte.

VIII. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. SMM Legal nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Regulaminie lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. SMM Legal może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności usług elektronicznych, pocztowych związanych ze świadczonymi przez SMM Legal usługami. SMM Legal wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu SMM Legal.
 3. Dane osobowe  mogą być ujawniane również podmiotom zewnętrznym ze względu na inicjowaną przez Użytkownika aktywność na stronie www.smmlegal.pl takim podmiotom jak: Facebook, Google, HotJar, Youtube, Google Analitycs, Microsoft, Synerise, które mogą zamieszczać własne pliki cookies.

IX. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem och danych osobowych

 1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez SMM Legal swoich danych osobowych.
 3. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez SMM Legal swoich danych osobowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób SMM Legal. W takich sytuacjach SMM Legal dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 5. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od SMM Legal ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika oraz w granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez SMM Legal opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
 7. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył SMM Legal, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony SMM Legal. Jednakże SMM Legal zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które SMM Legal przetwarza na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy lub na podstawie jego zgody.
 8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: tomasz.lewandowski@smmlegal.pl.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SMM Legal danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Zmiany i aktualizacje Regulaminu

 1. Regulamin może być okresowo modyfikowany. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach SMM Legal dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w SMM Legal, będące konsekwencją zmiany przepisów obowiązującego prawa, które regulują prowadzenie działalności przez SMM Legal, potrzebę dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie; zmiany sposobu prowadzenia lub funkcjonowania strony internetowej www.smmlegal.pl, która będzie spowodowana obiektywnymi i niezależnymi przyczynami natury technologicznej lub technicznej; zmiany warunków korzystania ze strony internetowej www.smmlegal.pl, niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych; konieczności aktualizacji informacji wskazanych w Regulaminie.
 2. Istotne zmiany Regulaminu będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej smmlegal.pl. U góry strony z treścią Regulaminu znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

XI. Postanowienia końcowe, kontakt i reklamacje

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z SMM Legal w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób SMM Legal wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Regulaminu.
 2. Reklamacje w zakresie korzystania ze strony internetowej www.smmlegal.pl mogą być zgłaszane na adres e-mail: poznanoffice@smmlegal.pl. Reklamacje rozpatruje SMM Legal w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez użytkownika lub inny sposób przez niego wskazany.
 3. Wszelkie spory lub roszczenia związane z korzystaniem ze strony internetowej www.smmlegal.pl rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Rzeczypospolitej Polskiej, a prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między SMM Legal a Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu z SMM Legal za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Platforma ODR dostępna jest pod adresem – http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Limitations raise questions. We provide answers.
Share