Case study

Centrum Łukasiewicz | Skuteczna rejestracja czterech unijnych znaków wspólnych przez EUIPO

The changes do not surprise us
They challenge

Klient

Jedna z największych organizacji badawczo-rozwojowych w Europie. Klient jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz. Do jego głównych zadań należy m.in. komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.

Specjalizacja:

Prawo własności intelektualnej i TMT

Wyzwanie

Klient zgłosił się do nas z prośbą o pomoc w rejestracji unijnych znaków wspólnych. Chodziło o cztery słowne i graficzne oznaczenia, które identyfikują towary i usługi pochodzące z Sieci Badawczej Łukasiewicz: “Łukasiewicz”, “Sieć Badawcza Łukasiewicz”, “Łukasiewicz Research Network” oraz grafika zbliżona do Ł. Uzyskanie ich umożliwiłoby nie tylko Klientowi, ale i wszystkim instytutom należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz, odróżnienie ich towarów i usług od podobnych na rynku pochodzących spoza Sieci Klienta.

 

Trudności dodawał fakt, że z uwagi na bardzo restrykcyjne kryteria podmiotowe takie znaki są rejestrowane bardzo rzadko. EUIPO, jako organ rozpoznający zgłoszenia wspólnych znaków towarowych, też początkowo odmówił ich rejestracji. Zarzucił Centrum Łukasiewicz, że jako osoba prawna regulowana prawem publicznym nie spełnia wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu 2017/1001 oraz w Wytycznych EUIPO, tj. że nie jest organizacją w sensie formalnym ani nie posiada wewnętrznej struktury o charakterze organizacyjnym.

 

Rolą Kancelarii było wykazanie, że w świetle prawa UE Klient jest podmiotem uprawnionym do posiadania wspólnych znaków unijnych. Trudność sprowadzała się do przekonania Izb Odwoławczych EUIPO o słuszności argumentacji Klienta, w sytuacji rozbieżnego orzecznictwa EUIPO w tym zakresie, braku szerszej analizy tego zagadnienia w literaturze oraz niekorzystnej wykładni art. 74 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001 przyjętej w Wytycznych EUIPO.

Efekty naszej pracy

Wniesienie do Izb Odwoławczych EUIPO w imieniu Klienta czterech skutecznych odwołań od niekorzystnych decyzji EUIPO.

Wykazanie, że Klient jest podmiotem uprawnionym do zgłoszenia wspólnych znaków unijnych.

Argumentacja Kancelarii opierała się na założeniu, że Wytyczne EUIPO nie stanowią źródła wiążącego prawa UE, a ich charakter jest wyłącznie pomocniczy. Zatem zawarte w nich rozważania nie mogą prowadzić do rozszerzenia wymogów podmiotowych wobec zgłaszającego unijny znak wspólny, wbrew jasnemu brzmieniu art. 74 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1001 i zawężać kręgu podmiotów uprawnionych do zgłoszenia / posiadania unijnego znaku wspólnego.

Izba Odwoławcza EUIPO przyjęła za zasadną argumentację przedłożoną przez Kancelarię i uwzględniła wszystkie wniesione odwołania.

Niekorzystne decyzje EUIPO zostały w całości uchylone, a zgłoszenie znaków przekazane do dalszego rozpoznania.

8 marca 2023 r. EUIPO zarejestrowało wszystkie zgłoszone przez Klienta unijne znaki wspólne.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share