Case study

Prawomocne uniewinnienie Grzegorza Wojtery – Wójta Gminy Suchy Las

The changes do not surprise us
They challenge

Klient

Klient kancelarii – Grzegorz Wojtera od 1998 roku nieprzerwanie pełniący funkcję Wójta Gminy Suchy Las, został oskarżony o przekroczenie uprawnień oraz wyrządzenie szkody w majątku gminy w wielkich rozmiarach. Proces przed Sądem toczył się od grudnia 2021. Dotyczył on umów dzierżawy dwóch działek (pod park wodny Octopus i parking w Biedrusku) oraz budowy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie. Obrona wykazała, że podejmując wszystkie te inicjatywy, Wójt Wojtera nie działał na szkodę gminy i należycie dbał o finanse publiczne. Wójtowi Grzegorzowi Wojterze postawione zostały trzy zarzuty i każdy z nich został obalony przez jego obronę. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał w marcu 2023 roku wyrok w całości uniewinniający, od którego prokuratura złożyła apelację. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, w styczniu 2024 roku utrzymał w mocy wyrok uniewinniający Grzegorza Wojterę od zarzucanych mu czynów. Wyrok jest prawomocny – tym samym trwająca kilka lat sprawa została zakończona.

Specjalizacja:

Prawo karne

Wyzwanie

Zadaniem zespołu obrońców było wykazanie, że Wójt nie przekroczył ani nie nadużył swoich uprawnień w sferze m.in. finansów publicznych oraz udowodnienie celowości przyjętych sposobów realizacji inwestycji, w kontekście sytuacji ekonomicznej gminy i konieczności realizacji zadań własnych gminy – zaspokajania potrzeb mieszkańców. Wyzwanie stanowiło również zakwestionowanie opinii biegłej sporządzonej w sprawie, która stała się podstawą aktu oskarżenia wniesionego przez prokuraturę.

Efekty naszej pracy

Uniewinnienie Wójta przez Sąd Okręgowy w Poznaniu oraz utrzymanie w mocy wyroku przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu. W obu procesach Wójta reprezentował zespół obrońców SMM Legal.

Zakwestionowanie niekorzystnej dla klienta opinii biegłej z zakresu rachunkowości i finansów, która była podstawą oskarżenia. Biegła wycofała się z nich podczas dwóch przesłuchań przed sądem.

Uzyskanie korzystnych, istotnych dla sprawy zeznań świadków, w szczególności w zakresie celowości inwestycji i ich znaczenia dla mieszkańców gminy. W sprawie przesłuchano 57 świadków.

Uzyskanie opinii profesorskiej, podważającej wnioski biegłej na temat charakteru prawnego zawartych przez Wójta umów.

Oddalenie przez Sąd dalszych wniosków dowodowych składanych przez prokuratora, w szczególności o pozyskanie uzupełniającej opinii biegłej na temat dodatkowych kalkulacji w zakresie rzekomo poniesionej przez gminę szkody w związku z budową szkoły.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share