prof. UAM dr hab. Maciej Mataczyński

dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM. Adwokat. Partner Zarządzający.

Maciej Mataczyński jest uznanym specjalistą z obszaru polskiego i europejskiego prawa spółek handlowych oraz prawa rynku kapitałowego. Umiejętnie łączy od wielu lat działalność naukową i praktykę prawniczą, wspierając swoją wiedzą zarówno kluczowe podmioty sektora publicznego jak i prywatnego.

Począwszy od 2014 był wielokrotnie powoływany jako niezależny doradca polskich ministrów w obszarze nadzoru właścicielskiego, udziału Skarbu Państwa w spółkach o znaczeniu strategicznym oraz w obszarze prawa spółek i rynku kapitałowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w chronieniu interesów spółek i ich właścicieli w charakterze niezależnego członka rad nadzorczych (przewodniczący w PKN Orlen S.A. w latach 2006 i 2008-2013 oraz sekretarz i przewodniczący komitetu audytowego w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. od 2008 r. po dziś dzień).

Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 70 publikacji w renomowanych wydawnictwach krajowych i zagranicznych (m.in. C.H. Beck, Wolters Kluwer, Peter Lang). Jest współautorem m.in. komentarzy prawniczych do kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ustawy o kontroli niektórych inwestycji i głównych ustaw rynku kapitałowego. Jest też opiekunem młodszej kadry naukowej, pod jego nadzorem stopień doktora uzyskało 3 magistrów, nagradzanych następnie w konkursach Państwa i Prawa czy Prezesa Rady Ministrów.

Kluczowe doświadczenia Macieja obejmują, m.in.:

  • stworzenie i wdrażanie koncepcji integracji dwóch największych polskich przedsiębiorców paliwowych, o łącznej wartości transakcji przekraczającej 4 mld EUR,
  • prowadzenie procesu zgłoszenia Komisji Europejskiej zamiaru przejęcia  z udziałem dwóch spośród dziesięciu największych polskich przedsiębiorców,
  • przygotowanie i przeprowadzenie na rzecz publicznej agencji wykonawczej pierwszego w Polsce przetargu publicznego na świadczenie usług z zakresu zarządzania funduszem-funduszy o wartości przekraczającej 220 mln EUR,
  • doradztwo w zakresie możliwości wdrożenia instrumentu finansowego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o wartości przekraczającej 100 mln EUR,
  • doradzanie jednemu z kluczowych graczy sektora energetycznego, w zakresie prawa rynku kapitałowego, w sporze dotyczącym sprzedaży praw majątkowych o wartości przekraczającej 450 mln EUR,
  • przygotowanie i przeprowadzenie na rzecz jednej z największych polskich spółek branży TMT procesu przejęcia od spółki z udziałem Skarbu Państwa zależnej spółki infrastrukturalnej, o wartości transakcji przekraczającej 50 mln EUR,
  • przeprowadzenie restrukturyzacji jednego z głównych graczy na polskim rynku kolportażu, poprzedzonej przygotowaniem i przeprowadzeniem jego przejęcia przez inwestora strategicznego w postaci amerykańskiego funduszu private equity, o łącznej wartości inwestycji przekraczającej 100 mln EUR,
  • przygotowanie precedensowego zgłoszenia zamiaru utworzenia filii uczelni zagranicznej w Polsce,
  • doradztwo jednej z największych spółek związanych z infrastrukturą naukową w procesie jej przejęcia przez Skarb Państwa.

Jest absolwentem i pracownikiem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz absolwentem studiów podyplomowych w instytucie T.M.C. Assera w Hadze. W latach 2001-2002 jako stypendysta Fulbrighta studiował w Harvard Law School. Pracuje na bieżąco w języku angielskim.