dr Jędrzej Bujny

dr Jędrzej Bujny. Radca Prawny. Partner.

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej był partnerem w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą podmiotów z sektora administracji publicznej, odpowiedzialnym m. in. ze współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz spółkami komunalnymi.  Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołem obsługującym podmioty funkcjonujące w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii.

W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej, w prawie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej zagospodarowania odpadów oraz w prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Autor i współautor ponad dziewięćdziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych. Autor i współautor blisko trzydziestu ekspertyz dla Biura Analiz Sejmowych, Związku Miast Polskich, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

Członek zespołu badawczego realizującego projekt badawczy N N110 140936 pn. Uwarunkowania prawne w rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Ekspert prawny projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka” (UEPA) realizowanego (w ramach Priorytetu V PO KL – Dobre rządzenie) w ramach partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Gospodarki (MG) (Lider Projektu) a Krajową Izbą Gospodarczą (KIG) i Instytutem Logistyki i Magazynowania (ILiM).

Ekspert prawny i doradca regionalnych i ogólnopolskich organizacji samorządowych i branżowych.

Trener realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych z zakresu m. in. prawa ochrony środowiska, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gospodarki wodnej, usuwania drzew i krzewów, gospodarowania odpadami komunalnymi dla takich podmiotów jak Municipium, Abrys, Szkoła Administracji Samorządowej, Presscom, Rekopol, Ekorum.

Aktywny uczestnik blisko trzydziestu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

Zna język angielski.