Tymoteusz Mądry

Tymoteusz Mądry. Associate.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W toku studiów za osiągane wyniki w nauce oraz wysoką aktywność naukową był wielokrotnie nagradzany zarówno przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jak i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktywnie uczestniczył także w życiu organizacji studenckich udzielając się zarówno w Samorządzie Studentów jak i Kole Naukowym Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono, w którym zajmował stanowisko Prezesa.

Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W obszarze jego zainteresowań leżą kwestie związane z zagospodarowaniem przestrzeni oraz prawem ochrony środowiska, a także regulacje dotyczące funkcjonowania spółek komunalnych w szczególności zajmujących się gospodarowaniem odpadami oraz kanalizacją. Jest autorem licznych publikacji dotyczących powyższych obszarów tematycznych.

Od października 2015 r. kieruje także projektem naukowym finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Diamentowy Grant” pt. „Identyfikacja przyczyn niskiego pokrycia terenów miast na prawach powiatu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego”.

Posługuje się językiem francuskim.