Case study

Oddalenie w całości powództwa przeciw przedsiębiorcy w sprawie o immisje sąsiedzkie

The changes do not surprise us
They challenge

Klient

Klient prowadzi przedsiębiorstwo z branży recyklingowej. Prowadzona przeciwko niemu sprawa zagrażała strategicznym interesom klienta – pod znakiem zapytania stało dalsze prowadzenie przez niego działalności gospodarczej.

Specjalizacja:

prawo procesowe cywilne

Wyzwanie

W stosunku do naszego klienta – przedsiębiorstwa z branży recyklingowej, właściciele sąsiednich nieruchomości wystąpili z powództwem o zaniechanie generowania immisji, jak też o zapłatę z tytułu obniżenia wartości nieruchomości. Sąd pierwszej instancji uwzględnił tak wywiedzione powództwo, w związku z czym możliwość dalszego prowadzenia działalności przez klienta była zagrożona. Zlecenie utrudniał fakt przejęcia sprawy do obsługi dopiero na etapie apelacji – wydanie wyroku uwzględniającego powództwo przez sąd pierwszej instancji oraz sporządzenie w sprawie niekorzystnej dla klienta opinii biegłego sądowego.

Efekty naszej pracy

Skuteczne zakwestionowanie sporządzonej przez biegłego opinii.

Wskazanie na braki w zakresie twierdzeń i dowodów podniesionych w sprawie przez powoda. Podzielenie przez Sąd Apelacyjny naszej argumentacji dotyczącej nieprawidłowości łączenia roszczeń o zaniechanie immisji w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i o zapłatę odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości sąsiadującej.

Podzielenie przez Sąd Apelacyjny argumentacji dot. błędów proceduralnych Sądu Okręgowego, w tym zbyt szerokiego określenia w sentencji wyroku zakazu generowania immisji, a tym samym uwzględnienia powództwa w zakresie wykraczającym ponad żądanie.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w prawomocnym wyroku uznał stanowisko kancelarii przedstawione w apelacji, oddalając powództwo w całości.

Wyrok Sądu Okręgowego zakazujący generowania immisji, a tym samym konieczności ograniczenia prowadzonej przez klienta działalności, przestał obowiązywać. Dzięki temu klient może kontynuować prowadzenie działalności gospodarczej.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share