Monika Adamczak

Monika Adamczak. Radca Prawny. Partner.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, specjalista z zakresu zamówień publicznych oraz prawa gospodarczego.

Od 2008 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych, w tym zamówień sektorowych oraz  partnerstwa publiczno – prywatnego i umowy koncesji, w szczególności w ramach obsługi dużych i złożonych projektów infrastrukturalnych takich jak budowa elektrowni, autostrad, rozbudowa lotnisk, czy realizacja inwestycji związanych z ochroną środowiska. Uczestniczyła w kluczowych inwestycjach związanych z przygotowaniem EURO 2012 w Polsce (np. w postępowaniach na budowę/rozbudowę stadionów piłkarskich  w Poznaniu, Gdańsku i Warszawie).

Świadczyła pomoc prawną  w zakresie prawa zamówień publicznych na rzecz zamawiających i wykonawców sektora budowlanego, energetycznego, telekomunikacyjnego, transportu kolejowego, branży informatycznej, branży B+R. Doradzała zamawiającemu z sektora energetycznego w pierwszym w Europie postępowaniu realizowanym w trybie partnerstwa innowacyjnego. Brała udział w opracowaniu dokumentacji pierwszego w Europie postępowania na wybór wykonawcy – podmiotu zarządzającego Fund of Funds (wehikułu finansowego umożliwiającego lokowanie środków unijnych w fundusze inwestycyjne venture capital i corporate venture capital).

Realizowała niestandardowe projekty prowadzone w oparciu o procedury przetargowe inne niż pzp, w tym w oparciu o szczegółowe wytyczne Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju lub specustawy (np. specustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu). Obsługiwała kilkadziesiąt sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem okręgowym.  Autorka licznych publikacji w miesięcznikach „Przetargi Publiczne” i „Zamówienia Publiczne Doradca”. Realizatorka szkoleń związanych z problematyką zamówień publicznych.

Pracuje w języku angielskim.