O zasadności rozszerzenia odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. na zarządców faktycznych

Limitations raise questions. We provide answers.
Share