Umorzenie akcji – rys prawnoporównawczy

” (…) Przez umorzenie dobrowolne pojmuje się umorzenie “za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę”. Natomiast przez umorzenie przymusowe rozumie się umorzenie “bez zgody akcjonariusza” (art. 359 §1 k.s.h.). Moim zdaniem jest to dychotomiczny podział zbioru wszystkich przypadków umarzania akcji. Tak więc albo dana czynność umorzenia akcji posiada cechę umorzenia dobrowolnego, a mianowicie dochodzi do niej “za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę”, albo jej nie posiada i stanowi wtedy “umorzenie przymusowe”. (…)”

” (…) Nabycie akcji w celu umorzenia jest jednym z wyjątków od generalnego zakazu nabywania akcji własnych (art. 362 § 1 in principio w zw. z art. 362 § 1 ust. 5 k.s.h.). Należy przyjąć, iż o ile statut nie stanowi inaczej, zarząd nie potrzebuje ze strony walnego zgromadzenia specjalnego upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu umorzenia. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share