Zasady odpowiedzialności prospektowej

” (…) Ustawodawca nie bez przyczyny posługuje się pojęciem informacji w liczbie pojedynczej [art. 98 ustawy o ofercie] – odpowiedzialność danej osoby wiąże się bowiem z upublicznieniem konkretnej informacji, która jest nieprawdziwa, względnie wprowadzająca w błąd, gdyż pomija fakty, które powinna zawierać. Przy czym odpowiedzialność za szkodę przez nią wywołaną przypisuje osobom, które tę konkretną informację “sporządziły lub w jej sporządzeniu brały udział”. Odpowiedzialność odszkodowawcza została powiązana z faktem, że określona osoba sporządziła konkretną informację prospektową, a nie cały prospekt emisyjny; że określona osoba brała udział w sporządzaniu konkretnej informacji zawartej w prospekcie, a nie w sporządzaniu prospektu. […]

Nie o prospekt (dokument) jako całość chodzi w art. 98 ust. 1 ustawy o ofercie, ale o konkretną, wadliwą informację, której upublicznienie – w prospekcie – stało się przyczyną powstania szkody. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share