Energetyka i ochrona środowiska

  • Reprezentacja klientów przed organami administracji publicznej, w tym uzyskiwanie koncesji energetycznych i innych zezwoleń, doradztwo w sprawach dotyczących licencji, taryf, sporów o warunki przyłączenia do sieci, w kwestiach związanych z dozwoloną pomocą publiczną, także w kontekście prawa wspólnotowego.
  • Obsługa przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz biopaliw, w tym obsługa prawna procesu inwestycyjnego.
  • Doradztwo w zakresie zasad ochrony konkurencji i konsumentów, w tym w odniesieniu do umów zawieranych z konsumentami i dostawcami.
  • Obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych z branży energetycznej z uwzględnieniem specyfiki branży.
  • Doradztwo prawne w zakresie oddziaływania na środowisko na każdym etapie prowadzenia działalności produkcyjnej, przetwórczej, transportowej.
  • Identyfikacja prawnych ryzyk oddziaływania na środowisko, w tym odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska.
  • Doradztwo w zakresie regulacji odpowiedzialności za zanieczyszczenie środowiska w sferze umownej.
  • Doradztwo i reprezentacja w zakresie procedur prawnych związanych z ochroną środowiska w ramach procesu inwestycyjnego, na różnych etapach postępowań przed organami administracji rządowej i samorządowej.
  • Doradztwo w odniesieniu do wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych.
Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

Michał Tarka

michal.tarka@smmlegal.pl

dr Paweł Łącki

pawel.lacki@smmlegal.pl