Koniec procesu wójta Grzegorza Wojtery. Sukces zespołu karnego SMM Legal.

Proces przeciwko wójtowi gminy Suchy Las Grzegorzowi Wojterze toczył się od grudnia 2021. Dotyczył on umów dzierżawy dwóch działek (pod park wodny Octopus i parking w Biedrusku) oraz budowy filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie. Obrona wykazała, że podejmując wszystkie te inicjatywy, Wojtera nie działał na szkodę gminy i należycie dbał o finanse publiczne. Wójtowi Grzegorzowi Wojterze postawione zostały trzy zarzuty i każdy z nich został obalony przez jego obrońców – r. pr. Lidię Ignaczak oraz adw. Olgę Biernacką z kancelarii SMM Legal. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał 29 marca 2023 roku wyrok w całości uniewinniający.

Sąd Okręgowy stwierdził w uzasadnieniu wyroku, że zachowanie wójta w związku z realizacją ww. inwestycji było zgodne z wzorcem dobrego i sumiennego gospodarza, a podejmowane przez niego decyzje były pod każdym względem optymalne i słuszne. Wójt kierował się względami ekonomicznymi, społecznymi i urbanistycznymi mając na względzie interes mieszkańców.

Od powyższego wyroku Prokuratura Okręgowa w Koninie złożyła apelację, domagając się uchylenia wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Dziś, 30.01.2024 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok uniewinniający Grzegorza Wojterę od zarzucanych mu czynów. Wyrok jest prawomocny – tym samym trwająca kilka lat sprawa została zakończona.

W sprawie przed Sądem Okręgowym przesłuchano 57 świadków i biegłą. Odbyło się 10 rozpraw. Śledztwo rozpoczęło się w styczniu 2019, a w czerwcu 2021 roku postawiono Wojterze zarzuty. W postępowaniu przygotowawczym Wójt został dwukrotnie przesłuchany w charakterze podejrzanego, każde z przesłuchań trwało ok 8 godzin. Pierwsza rozprawa odbyła się w grudniu 2021 i po prawie dwóch latach zakończyła się 29 marca 2023 r. wyrokiem uniewinniającym Grzegorza Wojterę w zakresie każdego z trzech zarzutów, jednak wyrok ten nie był prawomocny i Prokuratura Okręgowa w Koninie złożyła od niego apelację. W dniu 30 stycznia 2024 r. Sąd Apelacyjny – podzielając stanowisko obrony – utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego, tym samym prawomocnie kończąc postępowanie.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny wskazał: „Żaden z dowodów nie wskazuje na sprawstwo oskarżonego. Wręcz wszystkie zebrane w sprawie dowody wskazują na jego niewinność. Sąd Apelacyjny w pełni podziela argumentację sądu I instancji.” Rozwijając uzasadnienie Sąd podnosił, że „Działalność gminy i organów ją reprezentujących nie ma na celu zdobywania zysków wyrażonych w pieniądzu. Celem osób wykonujących funkcje publiczne jest zaspokojenie potrzeb społeczeństwa lokalnego, w przekonaniu Sądu inwestycje te były słusznie zrealizowane.”

Zadaniem obrony w procesie było przede wszystkim podważenie opinii biegłej z zakresu rachunkowości i finansów, pozyskanych przez organy ścigania jeszcze na etapie śledztwa. W toku postępowania wykazaliśmy, że opinie te zostały sporządzone w sposób nierzetelny, wręcz rażąco nieprofesjonalny. Obrona dowodziła, że wójt kierował się interesem mieszkańców gminy, a środki z budżetu gminy były wydatkowane w sposób celowy i oszczędny. Z satysfakcją możemy powiedzieć, że argumenty obrony zostały podzielone przez oba sądy orzekające w sprawie – mówi Olga Biernacka, adwokat w kancelarii SMM Legal.

Koszty społeczne tego typu postępowań w skali kraju są ogromne. Nie możemy tracić z pola widzenia, że to jest ogromny koszt i mamy nadzieję, że to miażdżące dzisiejsze zwycięstwo sprawiedliwości, które odniósł pan wójt, ośmieli innych samorządowców, by podejmować odważne i trafne decyzje, jak te podejmowane przez Grzegorza Wojterę. Wykazaliśmy, że działania wójta Grzegorza Wojtery były motywowane chęcią służenia mieszkańcom, z aprobatą rady gminy i zgodnie z procedurami – komentuje Partner Zarządzający SMM Legal Przemysław Maciak. – Wszystkie trzy inwestycje, o które toczył się proces realnie przyczyniły się do rozwoju gminy i odpowiadały na rzeczywiste wyzwania, przed którymi stanął ten samorząd w związku z napływem dużej liczby nowych mieszkańców. Jasno wykazaliśmy, że wójt prawidłowo gospodarował finansami i nie doprowadził do zwiększenia zadłużenia gminy mimo licznych inwestycji – dodaje.

Zespół obrońców SMM Legal obejmował czworo adwokatów z kancelarii SMM Legal. Na sali wójta reprezentowały radca prawny Lidia Ignaczak oraz adwokat Olga Biernacka natomiast partnerzy SMM adwokaci Krzysztof Urbańczak (szef departamentu prawa karnego) oraz Przemysław Maciak (partner zarządzający SMM) wspierali zespół obrończy w przygotowaniu strategii i taktyki procesowej.

O zarzutach stawianych przez prokuraturę i początkach sprawy, mogą przeczytać Państwo tutaj.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share