Nowe Zagraniczne Publikacje Prof. Mataczyńskiego I Prof. Sójki

Publikacja zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień prawnych mających wpływ na procesy związane z przejęciami spółek publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa unijnego, polskiego oraz niemieckiego. Analiza przejęć przedstawiona jest z perspektywy dwóch istotnych traktatowych swobód: swobody przepływu kapitału oraz swobody przedsiębiorczości, a także uwzględnia tzw. trzynastą dyrektywę (dyrektywę w sprawie przejęć). W pozycji znajdziemy pogłębiony komentarz odnośnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Autorzy omawiają także ograniczenia autonomii wspólników wynikające z regulacji ponadnarodowych, przyglądając się również zasadom „przełamania” (ang. breakthrough rule) oraz neutralności wynikającym z dyrektywy o przejęciach. Rozbudowana analiza ekonomiczna zapewnia niezbędne tło dla prezentacji badań z zakresu doktryny prawniczej. Wśród omawianych tematów znajduje się także zjawisko tzw. „national champions” oraz jego rola w gospodarkach i społeczeństwach rynków wschodzących.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share