Kolejny ważny krok na drodze do fuzji PKN Orlen S.A. z Grupą LOTOS S.A. przy wsparciu SMM Legal

12 stycznia 2022, wykonując obowiązek wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, PKN ORLEN S.A. przedstawił kontrahentów i sposoby wdrożenia środków zaradczych warunkujących ostateczną zgodę na fuzję z Grupą LOTOS S.A. To kolejny milowy krok w tej transakcji. Prawną obsługę tego projektu od ponad półtora roku prowadzi prof. Maciej Mataczyński wraz z kilkunastoosobowym zespołem SMM Legal.

Decyzją z 14 lipca 2020 Komisja Europejska wyraziła warunkową zgodę na koncentrację między PKN ORLEN S.A. a Grupą LOTOS S.A. By mogło do niej dojść PKN ORLEN S.A. jest zobowiązany do zbycia części aktywów na rzecz podmiotów trzecich (nabywców). Komisja zastrzegła też, że muszą zostać wykonane dodatkowe zobowiązania, które zapewnią zachowanie konkurencji na sześciu rynkach, których dotyczy koncentracja.

– Wykonanie powyższych zobowiązań odbywa się poprzez zawarcie z nabywcami warunkowych umów sprzedaży udziałów (SPA) oraz uzgodnienia warunków pozostałych umów (umowy handlowe) – wyjaśnia nasz Partner Zarządzający prof. Maciej Mataczyński. – To właśnie obecny etap postępowania. Teraz w ciągu tygodnia od zawarcia umów SPA, PKN ORLEN S.A. zobowiązany jest złożyć do Komisji wnioski o zatwierdzenie nabywców każdego z pakietów dezinwestycyjnych oraz warunków samych umów – dodaje.

Etapy prac po lipcowej decyzji Komisji Europejskiej

Po warunkowej zgodzie Komisji Europejskiej na fuzję prawnicy SMM Legal najpierw wspierali klienta przy opracowaniu koncepcji wdrożenia środków zaradczych. Kolejno brali udział w przygotowaniu, analizowaniu i opiniowaniu umów warunkowych oraz przede wszystkim umów handlowych z podmiotami trzecimi. W zakresie umów dezinwestycyjnych zawieranych przez Grupę LOTOS S.A. wiodącym doradcą była kancelaria Rymarz Zdort.

Musiały one jak najlepiej spełnić wymogi postawione przez Komisję Europejską i chronić konkurencyjność na sześciu konkretnych rynkach w obszarach:

  • hurtowej sprzedaży paliw (przez zbycie 30% udziałów w rafinerii w Gdańsku oraz zbycie działalności hurtowej spółki LOTOS Paliwa),
  • detalicznej sprzedaży paliw (przez zbycie pakietu stacji benzynowych),
  • paliw lotniczych (przez zbycie udziałów Grupy LOTOS w spółce LOTOS-Air BP),
  • magazynowania paliw (przez zbycie wskazanych w decyzji baz paliw ORLEN oraz LOTOS),
  • biopaliw (przez zbycie spółki LOTOS Biopaliwa)
  • oraz asfaltów (przez zbycie lub dzierżawę zakładów LOTOS produkujących asfalty).

– Największym prawniczym wyzwaniem na tym etapie było przygotowanie umów związanych z rafinerią – mówi koordynująca pracami w tym zakresie mecenas Magdalena Cisowska. – Zwłaszcza przygotowanie niezwykle rzadko stosowanej w praktyce umowy processingowej dotyczącej przetwarzania ropy na paliwa i inne produkty oraz umowy offtake dotyczącej odbioru dodatkowego wolumenu paliw – wyjaśnia.

Zespół projektowy

Poza prof. Maciejem Mataczyńskim i mecenas Magdaleną Cisowską wiodącą rolę w trakcie całego okresu przygotowań odgrywał również Partner SMM Legal r. pr. Tomasz Jaranowski.  Ponadto w projekt zaangażowana jest duża grupa naszych specjalistów, w szczególności: dr Paweł Łącki, dr Izabela Jackowska, r. pr. Wojciech Sikorski, adw. Piotr Ruchała, adw. Łukasz Dutkowski, adw. Mateusz Stańczyk oraz r. pr. Michał Wojtkowiak.

Jednocześnie, z uwagi na bardzo wymagający harmonogram narzucony decyzją Komisji Europejskiej, prof. Maciej Mataczyński, mecenas Magdalena Cisowska oraz mecenas Tomasz Jaranowski zapewniali wsparcie klientowi w trakcie odbywających się nierzadko równolegle negocjacji z partnerami do zawarcia umów.

Kolejny podzespół prawników przygotowywał w tym czasie treść wniosku do Komisji Europejskiej o zatwierdzenie nabywców. W tej grupie pracowali: r. pr. Piotr Andrzejewski, dr Miłosz Malaga, r. pr. Magdalena Cisowska, r. pr. Michał Wojtkowiak, Wojciech Rzepiński, Anna Mathews i Dagmara Dragan.

 – Praca przy tego rodzaju projektach, to potężna operacja logistyczna – podsumowuje Partner SMM Legal mecenas Tomasz Jaranowski – To nie tylko kwestia posiadania dogłębnej wiedzy w bardzo specyficznej branży czy analizy obszernej dokumentacji liczącej wiele tysięcy stron. To także umiejętność zgrania pracy dużej liczby osób w napiętym harmonogramie – dodaje.

Przez cały ten czas nasi prawnicy, poza bezpośrednim wsparciem klienta, na bieżąco współpracowali z wieloma podmiotami zewnętrznymi, w tym:

  • z potencjalnymi nabywcami (również tymi, którzy nie zostali ostatecznie wybrani) oraz ich doradcami prawnymi,
  • z doradcami Grupy LOTOS S.A. (kancelarią Rymarz Zdort),
  • z podmiotem monitorującym dla Komisji stopień wykonywania zobowiązań przez klienta tzw. Monitoring Trustee.

– Bardzo dziękuję całemu zespołowi, bez którego zaangażowania to wszystko nie byłoby możliwe – kończy kierujący pracami prof. Maciej Mataczyński.

Co dalej?  

W następnym etapie transakcji nabywcy będą podlegali zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Zbada ona, czy będą oni w stanie wywierać odpowiednią presję konkurencyjną na podmiot powstały wskutek połączenia PKN ORLEN S.A. i Grupy LOTOS S.A. Do zatwierdzenia dojdzie w formie decyzji Komisji.

– Przedstawione umowy zostały zawarte pod warunkiem m.in. zatwierdzenia nabywcy przez Komisję – tłumaczy przygotowujący wniosek o zatwierdzenie nabywców dr Miłosz Malaga. – W przypadku braku akceptacji ze strony Komisji, nie dojdzie do zbycia udziałów.

Komisja będzie weryfikować nie tylko odpowiedniość nabywców, ale i treść zawartych umów. W trakcie postępowania Komisja może prowadzić szczegółowe konsultacje z PKN ORLEN, Grupą LOTOS oraz odpowiednimi nabywcami.

W momencie wydania przez Komisję decyzji zatwierdzającej nabywców PKN ORLEN S.A. będzie mógł dokonać koncentracji z Grupą LOTOS S.A. Następnie dojdzie do zbycia dezinwestowanych aktywów na rzecz nabywców oraz wejścia w życie pozostałych umów.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share