Sukces Smm Legal Przed Sądem Najwyższym

Sąd Najwyższy, po przeprowadzeniu rozprawy, powziął uchwałę (III CZP 77/16), w myśl której:  Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie, podzielając tym samym argumentację mecenas Starczewskiej. Uchwała ta ma istotne znaczenie dla spraw przesyłowych, albowiem zamyka wątpliwości, które mogły się wyłaniać w orzecznictwie sądowym na powyższym tle.

Link do treści uchwały: http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/zagadnienia_prawne.aspx?ItemID=842&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2016

 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share