prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka

Dr hab. Tomasz Sójka, prof. UAM. Adwokat. Partner Założyciel.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Był stypendystą Uniwersytetu Oxfordzkiego, De Paul University w Chicago, oraz Instytutu TMC Assera w Hadze. W latach 2006 - 2008 był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w ramach pracy dydaktycznej wykłada prawo handlowe i cywilne. Specjalizuje się w prawie spółek, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych oraz regulacji dotyczących obrotu papierami wartościowymi. Dorobek naukowy Tomasza Sójki obejmuje kilkadziesiąt publikacji w wyżej wymienionym zakresie.

W swojej praktyce świadczył usługi doradcze przy realizacji szeregu transakcji na rynku kapitałowym, w tym: fuzji i przejęć (M&A),  restrukturyzacji kapitałowej;  publicznych i niepublicznych emisjach papierów wartościowych (akcji, obligacje, warranty subskrypcyjne). Na bieżąco doradza także wielu spółkom publicznym w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz przestrzegania zasad corporate governance. Uczestniczył także w wielu sporach sądowych i arbitrażowych związanych z konfliktami pomiędzy udziałowcami największych spółek kapitałowych.

Dr hab. Tomasz Sójka włada biegle językiem angielskim, zna także język niemiecki.