Crowdfunding jako forma zarządzania środkami finansowymi – aspekty ekonomiczne oraz prawne

Prace Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zeszyt VII, Poznań 2014

Limitations raise questions. We provide answers.
Share