Czy swoboda przepływu kapitału wywiera horyzontalny skutek? Przyczynek do dyskusji nad wpływem tej swobody na prawo spółek

[w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, (red.) J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013, s. 109-120.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share