Dopuszczalność odstąpienia prez konsumenta od umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”

“Prawo asekuracyjne” nr 1 (58) 2009

„Coraz większa liczba ubezpieczycieli oferuje zawarcie umowy ubezpieczenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wykorzystanie bezpośrednich form współpracy kontraktowej w postaci komunikacji internetowej oraz telefonicznej pozwala na obniżenie kosztów dystrybucji usług, a co za tym idzie na obniżenie wysokości składki. Z nawet pobieżnej analizy ofert wynika, że szczególnie prężnie rozwija się segment ubezpieczeń komunikacyjnych, obejmujący ubezpieczenia: OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, autocasco oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Stosunki pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym zarówno w fazie przedkontraktowej, jak i już po zawarciu umowy, regulowane są przy tym przez szereg aktów prawnych osadzonych w zupełnie odrębnym kontekście oraz problematyce. Za przykład posłużyć mogą z jednej strony ustawy regulujące ochronę użytkowników sieci publicznej i jednocześnie biorców wielu proponowanych on-line a z drugiej strony- ustawy regulujące tryb celów, częstokroć bardzo trudno dokonać jednoznacznej oceny, którym z wartości chronionych przez pracodawcę należy dać pierwszeństwo przy wzajemnej ich sprzeczności. W niniejszym artykule omówiono problematykę relacji pomiędzy uprawnieniami stron stosunku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku umowy zawartej na odległość, podejmując próbę odpowiedzi na pytanie, czy ubezpieczający będący konsumentem może skutecznie odstąpić od takiej umowy ubezpieczenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share