Forma uchwał rady nadzorczej spółek kapitałowych

Przegląd Prawa Handlowego” nr 12, Warszawa 2005

” (…) Art. 391 § 2 w zw. z art. 376 k.s.h. zastrzega dla uchwał rady nadzorczej spółki akcyjnej zwykłą formę pisemną w rozumieniu art. 78 § 1 k.c. Protokół sporządzony zgodnie z art. 391 § 2 w zw. z art. 376 k.s.h. obejmuje treść oświadczeń woli głosujących nad tą uchwałą członków rady nadzorczej – a mianowicie: nazwiska i imiona obecnych członków rady nadzorczej, treść uchwał oraz liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Oddanie głosu przez członka organu osoby prawnej w głosowaniu nad uchwałą będącą czynnością prawną jest jego oświadczeniem woli. Ponadto art. 391 § 2 w zw. z art. 376 k.s.h. wymaga, był protokół ten został podpisany przez obecnych członków rady nadzorczej. Podpisy te muszą być złożone własnoręcznie. Spełniony jest zatem wymóg złożenia własnoręcznego podpisu – przez osobę składającą oświadczenie woli – na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 zd. 1 k.c.). Dla zachowania zwykłej formy pisemnej nie jest konieczne, by głosowanie odbywało się w drodze składania podpisów na protokole obejmującym treść podejmowanych uchwał. Protokół obejmujący uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej może być sporządzony po powzięciu przez radę nadzorczą uchwał, a nawet po zamknięciu określonego posiedzenia. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share