Glosa do uchwały SN z dnia 27 marca 2003 r.

I KZP 6/03

” (…) Ustawodawca [w art. 147 ust. 1, art. 149 ust. 1 i art. 151 ust. 1 u.p.o.p.w.] wskazuje na liczbę głosów jako najbardziej relewantny z punktu widzenia struktury akcjonariatu miernik obliczania wielkości pakietu akcji, którego nabycie (zbycie) aktualizuje obowiązki określone w omawianych przepisach. Dzięki temu regulacje dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji odpowiednio uwzględniają występowanie w obrocie zarówno akcji niemych, jak i akcji uprzywilejowanych co do głosu. Wielkość określonego pakietu akcji można przecież wyznaczać przez odwołanie do łącznej wartości nominalnej tych akcji, czy za pomocą odniesienia do ich liczby. Jednak tak określony miernik wielkości pakietu akcji nie doszacowywałby na przykład akcji uprzywilejowanych co do głosu. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share