Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu i rady nadzorczej za upublicznianie fałszywych informacji w raportach okresowych

w: M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (red.) Europejskie Prawo Spółek. Tom III, Zakamycze, Kraków 2006

” (…) Do okoliczności mających znaczenie dla określenia kręgu osób odpowiedzialnych za dane zawarte w raportach okresowych należą przede wszystkim podpisy złożone pod sprawozdaniem finansowym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez eminentów papierów wartościowych (dalej: rozporządzenie o informacjach bieżących i okresowych) podstawowym elementem raportów okresowych jest sprawozdanie finansowe (§ 91- 96 rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych) (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share