Odrzucenie nienależycie opłaconego zażalenia wniesionego przez profesjonalnego pełnomocnika bez uprzedniego wezwania o uiszczenie opłaty

Monitor Prawniczy 21/2014

Limitations raise questions. We provide answers.
Share