Przepisy wymuszające swoje zastosowanie – zarys problematyki

[w:] Prawo wobec wyzwań współczesności pod redakcją P. Wilińskiego, Poznań 2004, s. 114-122.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share