Warsztaty “Umowy w obrocie gospodarczym”

W dniach 5-6 sierpnia 2009 r. w Warszawie dr Aleksander Raczyński oraz mec. Konrad Kaszubiak z naszej Kancelarii poprowadzili organizowane przez Centrum Promocji Informatyki warsztaty “Umowy w obrocie gospodarczym”. 

W trakcie warsztatów poruszone zostały kwestieW trakcie warsztatów omówione zostały: podstawowe zagadnienia prawa kontraktowego (w tym zasada swobody kształtowania treści umów oraz ogólne zasady budowania kontraktu), a także poszczególne sposoby zawierania umów i związane z tą kwestią zasady reprezentacji podmiotów prawa (w tym omówiono instytucję prokury i pełnomocnictwa oraz sposoby pozyskiwania informacji w tym zakresie); omówiono również podstawowe typy umów nazwanych. Szczególną uwagą objęto problematykę wzorców umownych oraz niedozwolonych klauzul umownych, a także regulację zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
Uwaga uczestników skupiła się na umownych sposobach zabezpieczania wierzytelności (m.in. poprzez gwarancje bankwoe czy ubezpieczeniowe, zobowiązania wekslowe, czy poddanie się egzekucji, a także przewłaszczenie na zabezpieczenie oraz zastaw i hipoteka).
Kolejno omówiono skutki niewykonania bądź niewłaściwego wykonania umowy.
Wiele czasu zajęła również problematyka kar umownych oraz jakże istotnych w obrocie gospodarczym kwestii zobowiązań do zachowania poufności, zakazu konkurencji, czy umownych regualcji związanych z rozwiązywaniem sporów (klauzule prawa właściwego oraz wyboru sądu).

Limitations raise questions. We provide answers.
Share